Artikel bild

Svevia bygger ny gång- och cykelbana i Lycksele

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas mellan Norrlunda och Betseledammen i Lycksele. Projektet som startar i juni kommer att utföras av Svevia på uppdrag av Trafikverket.

– Sträckan är totalt cirka 2, 6 kilometer lång och kommer att anläggas på den östra sidan av om E12. Den sträcker sig från Lugnet, byn Norrlunda via Norrlundas grustäkt och till Lyckans fritidsområde Betseledammen säger Daniel Lambertsson, Svevia.

Projektet som startar i juni omfattar avverkning och avtäckning av marken, schakt, anläggning av vägkonstruktion med trummor för avvattning, samt ny belysning, kantstensarbete och asfaltering.

– Vi har redan påbörjat med lite inledande utsättningsarbete för att mäta in anläggningsområdet och etablerar arbetsplatsen med arbetsmaskiner nu under juni då vi påbörjar avverkningen. För att trygga trafiksäkerheten för passerande trafikanter och för våra medarbetare kommer vi att behöva sänka hastigheten förbi arbetsområdet. I samband med projektet kommer vi även att justera övergångar, busshållplatser och parkeringsfickor och kommer då att behöva sätta ut barriärer för att skapa en säker arbetsmiljö, säger Daniel Lambertsson.

Arbetet kommer att utföras dagtid måndag – fredag för att minimera störningarna för närboende. Större delen av entreprenaden kommer att utföras under perioden juni 2022 till november 2022. Den nya gång och cykelvägen planeras vara klar i augusti 2023. Kontraktet är värt cirka 15 miljoner kronor

För ytterligare information:

Daniel Lambertsson, entreprenadchef, Svevia, telefon; 010 – 458 15 28

Presskontakt