Artikel bild

​Svevia bygger för högre säkerhet vid Sollefteå kraftverk

För ökad dammsäkerhet vid Sollefteå kraftverk behöver erosionsskyddet vid kraftstationens in- och utlopp förnyas och förstärkas. Svevia utför förstärkningen på uppdrag av Sollefteåforsens AB.

– Det ligger i det strömmande vattnets natur att påverka de fåror där det flyter fram. Men vid en kraftstation går det inte att låta naturen ha sin gång. För att stationen ska fungera behövs det stadiga och välfungerande in- och utlopp. Förstärkningsarbetet är framförallt en säkerhetsåtgärd för att stationen ska klara ett så kallat 10 000 års flöde, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Han berättar att projektet, som är i full gång, startade under augusti och kommer att utföras i två etapper.

– I år kommer vi att arbeta fram till och med oktober. Sedan gör vi ett uppehåll och återupptar arbetet under sommaren nästa år. De tidsfönster vi har för att utföra uppdraget på, styrs helt av vattenflödena och planeras i nära samarbete med kraftstationen.

Uppdraget innehåller omfattande schaktningsarbete när älvens slänter först grävs ur, för att sedan metodiskt byggas upp igen. Älvfårans slänter kläs in med ett så kallat erosionsskydd, ett lager av stenkross i olika fraktioner som skapar en stadig älvfåra.

– Det yttersta lagret består av en betongtäckmatta eller stora stenblock för att långsiktigt hålla den nyuppbyggda älvfåran på plats.

Även under det pågående operativa arbetet finns en tät kommunikation mellan Svevia och kraftstationen.

– Arbete med strömmande vatten är alltid en utmaning. Det gäller att hitta rätt grävmaskinister och leverantörer som kan och förstår metodiken med att bygga upp en konstruktion i den här miljön. Vi har också medarbetare som utför arbetsmoment under vattnet. Vi har stort fokus på säkerheten där en tät och strukturerad kommunikation med kraftstationen är helt avgörande.

Projektets andra och sista etapp ska vara avslutat i oktober 2021. Kontraktet är värt cirka 20 miljoner kronor.

Fakta Sollefteå kraftverk

Byggdes under åren 1962 till 1966.

Ligger i Ångermanälven

Kraftverket har tre aggregat med en installerad effekt om 62 MW och en normalårsproduktion på 298 GWh.

Fallhöjden är 9,2 meter.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Skoglund, arbetschef Anläggning Härnösand, Svevia, tfn; 0611 – 442 24

Presskontakt