Statliga vägar

Vi bygger vidare och underhåller Sveriges vägnät. Ofta i nära samarbete med Trafikverket – vår största kund.

98 500 kilometer väg att bygga vidare på

Inom Svevia är vi specialister på att bygga och underhålla vägar. Vi har all den kunskap som krävs för att producera, bygga om och anlägga vägar från grunden – Europa- riks- och länsvägar och tillhörande gång- och cykelbanor. Från att tidigare varit en del av Vägverket är vi nu ett självständigt bolag med extra bra koll på det statliga vägnätet – 98 500 kilometer asfalt- och grusväg.

Genom effektivt resursutnyttjande, miljöhänsyn, säkra arbetsplatser, smarta produktionsmetoder och framsynt teknik bidrar vi till att bygga ett hållbarare samhälle. Det är så vi tillsammans gör mer nytta och ger skattebetalarna valuta för pengarna.

Vi gillar utmaningar

I vår expertroll brinner vi lika mycket för att förfina vårt arbetssätt som att klura på nya tekniklösningar – att förbättra vägens bärighet, slitstyrka, miljöegenskaper eller bidrar till ökad trafiksäkerhet. Då spelar det inte heller någon roll om uppdraget är att bygga planskilda motorvägar, anlägga en rondell, rastplats eller nya på- och avfarter på en länsväg.

Alla projekt innehåller sina egna utmaningar – att kunna leverera på snäva tids- och budgetramar, minimera trafikstörningar eller hantera oväntade geotekniska förhållanden. Vi brukar ha lösningar på det mesta. Och med Trafikverket som största kund och samarbetspartner har vi många tillfällen att utveckla våra förmågor.

Gång- och cykelvägar

Dessutom är vi framkörda nu när intresset för att bygga ut landets gång- och cykelstråk tar fart. Det handlar bland annat om ett ökat miljö- och hälsomedvetande. När bilarna får maka på sig bidrar vi med vinnande kunskap om hur projekten kan optimeras utifrån skilda förutsättningar.

Allt som rör vägen

Att samarbeta med Svevia medför en rad synergieffekter. Genom att vi omfamnar alla steg i en produktion, från projektering till färdig väg, har vi utvecklat en rad spetskunskaper – inom grundläggning, brobygge, bergteknik, labbanalys. Vi har också fem toppmoderna och miljöanpassad asfaltverk och är stora på tankbeläggning med kall asfalt.

De viktiga ”tillbehören”

Vi bygger också terrasseringar, gör stödmurar samt monterar räcken, staket och bullerskydd. Vi har även en egen tillverkning av skyltar och färg för vägmarkeringar.

Vi anlägger även nya vägtrummor och byter ut gamla, utifrån krav på bärighet, dimensionering utifrån förväntade vattenflöden etc.

TA-planer fixar logistiken

Oavsett vad vi bygger är förmågan att planera och styra upp trafiken i och omkring arbetsplatsen en nyckelresurs. Svevia har stor vana att ta fram optimerade trafikanordningsplaner och leda om trafik för maximal effektivitet. Vi har utrustning som krävs – barriärer, TA-balkar, skyltar, TMA-fordon och mycket mer. Med rätt lösning kan samhällsvinsterna bli betydande genom minskade köer, säkrare arbetsplatser och smidigare arbetsprocesser.

Vårt servicekoncept

Uppdrags-, total- eller funktionsentreprenad? Välj den entreprenadform som passar ditt projekt bäst. Och för att maximera nyttan är vi alltid öppna för ännu närmare samarbeten – via exempelvis partnering.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Projektering

 • Geoteknisk analys

 • Markarbeten

 • Pålning

 • Schaktning

 • Spontning

 • Förstärkningsarbeten

 • Asfaltering

 • Tankbeläggning

 • Vägräcken, stängsel

 • Bullerplank

 • Vägmarkering

 • Skyltar

 • Trafikanordningar

 • Broar

 • Vägtrummor

 • Stödmurar

Har du frågor kring vägunderhåll?

Svevia utför vägunderhåll på uppdrag av ansvarig väghållare. Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare.

Fler tjänster inom vägar och broar

Svevia har lång erfarenhet av att anlägga och underhålla vägar och broar. Läs mer om vad vi erbjuder.

Förebyggande brounderhåll

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Bygga bro

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.