Service på stan

Allt fler kommuner låter Svevia sköta om och underhålla vägar, parker, gator och torg. Men som ett av landets ledande entreprenadföretag har vi mer att erbjuda.

Fullservice inom drift och underhåll

När snön faller tungt, löven yr, gräset växer och tjälskotten blir fler sköter vi den löpande driften och underhållet av kommunala vägar, broar, parkeringar, grönytor och andra utemiljöer. Vi plogar, halkbekämpar, underhåller och lagar beläggning, klipper gräs, planterar träd, krattar löv och sopar. Vi designar dessutom trafikanordningsplaner och hyr ut trafikanordningar för trafikomläggningar och avspärrningar. Allt för att öka säkerheten på vägen, runt byggarbetsplatsen och sportevent.

Stor erfarenhet

Med Trafikverket som största kund har vi erfarenhet från många av Sveriges mest komplexa väg- och infrastrukturprojekt. Den kunskapen delar vi med oss av i vårt samarbete med landets kommuner – när vägar och infrastruktur ska byggas och när nya markområden ska exploateras. Med det följer att vi även är flitigt anlitad för underhåll av asfaltsytor, beläggningar, broar och andra betongkonstruktioner.

Vi känner Sveriges vägar från grunden och vet vilka utmaningar som ryms i varje projekt. Vi ser till att bärlager och konstruktion utförs på bästa sätt, att dagvatten hanteras ändamålsenligt och att själva bygget inte tär i onödan på våra gemensamma resurser. Bara att kunna hämta vägmaterial från cirka 100 egna berg- och grustäkter gör att vi kan minska onödiga transporter och minska utsläppen av växthusgaser.

En leverantör räcker

Det finns många samordningsfördelar att hämta hem via ett Svevia-samarbete. Förutom att vi tar hand om sommar- och vinterunderhållet av vägar, parker, gator och torg, erbjuder vi allt du behöver för att knyta ihop och utveckla ett stadslandskap – grundläggning, marksanering, markarbeten, vägkonstruktion, vägtrummor, asfaltering, stensättning, vägmarkering, skyltar, belysning, dagvattenbrunnar och mycket mer. Dessutom är vi stora på de riktigt tunga konstruktionerna – betongbroar, ramper, stödmurar, terrasseringar etc.

Och när allt fler kommuner tar fram ambitiösa cykelplaner kan vi snabbt rulla igång för att bygga nya stråk för cykelpendling och turism.

Vi styr upp trafiken

Nästa alla gatujobb inverkar på ett eller annat sätt på den befintliga trafiken. Med effektiv styrning, smarta avspärrningar och fysiska trafikanordningar får vi trafiken att flyta under arbetets gång. Med rätt lösning kan samhällsvinsterna bli betydande genom minskade köer, säkrare arbetsplatser och smidigare byggprocess. Här gäller verkligen att tid är pengar.

Nära dig

Som Sveriges ledande specialist på att bygga och sköta om vägar utför vi uppdrag över hela landet. Det innebär att vi ofta finns nära din kommun. Och eftersom inget projekt är det andra likt är vi vana att hantera vitt skilda förutsättningar beroende på var i landet vi arbetar. Därför utvecklar vi kontinuerligt nya metoder, konstruktioner och arbetsprocesser för att möta nya utmaningar.

Riktigt vassa blir vi när vi dessutom får arbeta nära din beställarorganisation. Ofta är det själva arbetsprocessen som är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. Ett öppet kommunikationsklimat och en flexibel hållning mellan beställare och entreprenör är guld värd när det oväntade händer. En arkeologisk lämning kan förändra planerna och inte sällan dyker det upp geotekniska utmaningar som har varit omöjliga att upptäcka innan grävskopan är i marken. Att hantera nya förutsättningar är en av våra paradgrenar. Vi brukar lösa det mesta.

Allt vad vi erbjuder

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige.

Läs mer om vårt erbjudande

Ett urval av våra projekt

Här är ett urval av de projekt vi utfört.

Reparation och underhåll av broar i mellansverige

Svevia fick i uppdrag av en kommungrupp bestående av Sundsvall, Timrå, Hudiksvall, Östersund och Härjedalens kommun att sköta underhåll av cirka 150 broar.

Utbyggnad av VA-nätet på Värmdö

Fritidshusområdet på Ingarö i Värmdö bestod från början mestadels av sommarhus. Med åren har det dock kommit att bli ett område med permanentboende området skulle därför få kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Bakom varje händelse av dignitet står Svevia

Förutom ansvaret för att på ett säkert och effektivt sätt stänga av vägar och gator för kungliga korteger och politiskt tunga besökare så sköter Svevia utplacering av flaggstänger, vi hissar flaggorna och sköter logistik och utplacering av blomsterarrangemang.

Mer trafiksäkra broar i Örnsköldsvik

För att trygga brobeståndet i Örnsköldsvik gav kommunen Svevia i uppdrag att utföra broreparationer samt att ersätta bron över Höglandsjön.

Svevia förberedde för nytt bostadsområde i Skogås

Svevia genomförde det förberedande arbetet och lade grunden för ett nytt bostadsområdet i Huddinge. Uppdraget omfattade lokalgator, vatten och avlopp och ledningar för el - , tele och belysning , anläggning för dagvatten samt lekplatser .