Sanering av förorenat vatten

Rent vatten är en av våra allra viktigaste resurser. När vårt samhälle växer exploateras nya områden och gamla industrier rivs. Då är det viktigt att vi hanterar vattnet på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer att vi även i framtiden har tillgång till rent vatten.

Utmanande vattensanering

Vattensanering är en av våra största utmaningar i arbetet för ett hållbart Sverige. Ofta saknas tillförlitlig information om vilka förhållanden som råder på platsen och samtidigt kan förhållandena förändras kraftigt under saneringsprojektets gång. Vattensanering riskerar därför att bli en flaskhals som påverkar övriga delar av projektet. Ofta krävs behandling i flera olika steg med god beredskap för att under arbetets gång anpassa de olika reningsstegen efter förändrade förhållanden.

Svevia erbjuder olika typer av anläggningar för sanering av förorenat vatten. Allt ifrån enklare mobila utrustningar till större platsbyggda anläggningar. Vi erbjuder också hjälp med projektering av vattenreningslösningar. Med flexibel utrustning blir reningsprocessen optimal. För varje uppdrag anpassas tekniken efter de förhållanden som råder på platsen som till exempel vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet, etc.

Rena vatten från partiklar

De flesta vattenreningsprojekt handlar initialt om att rena vattnet från partiklar och ibland kan det vara allt som krävs. Tillvägagångssättet styrs av de förhållanden som råder och det finns olika metoder för detta beroende på mängden partiklar i vattnet. Svevia kan hantera det mesta ifrån mindre mängder partiklar till avvattning av slam och sediment.

Svevia erbjuder lösningar såsom:

 • Avvattning med centrifug eller geotube
 • Sedimentering t.ex. sedimenteringscontainrar och lamellavskiljare
 • Platsbyggda dammar
 • Flockning
 • Sandfilter, patronfilter och påsfilter

Rena vatten från föroreningar

Nästa steg i processen handlar ofta om att rena vattnet från de föroreningar som är lösta i vattnet eller är bundna till de små partiklar som kan finnas kvar efter partikelavskiljningen. Vattnet renas i olika filter beroende på vilka föroreningar det innehåller t.ex. genom kolfilter eller jonbytarmassa. Svevia kan hjälpa till att välja rätt lösning för er.

Svevia kan hjälpa dig med rening av:
 • Oljor
 • Lösningsmedel
 • Metaller
 • Bekämpningsmedel
 • PFOS

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering

Mobil utrustning

 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF

Vi kan också

 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering

Kontakta oss

Marie Eriksson
Arbetschef, marksanering
070-373 74 13
marie.eriksson@svevia.se


Eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss

Referensprojekt, sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Sanering och miljökontroll i Västberga

Under 2018 – 2020 utförde Svevia en sanering av massor förorenade med PCB och metaller. I saneringen ingick schakt, miljökontroll och vattenrening. Totalt hanterades ca 72 000 ton massor.

Sanering av mark, Kalmarsundsverket

Svevia har under 2021 och 2022 utfört en sanering av mark förorenad med tungmetaller och PAH. Totalt hanterades cirka 130 000 ton massor.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Sanering av tidigare brandövningsplats, Järfälla

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material.

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt Länsstyrelsen i Skåne hade klassat gasverkstomten som en av de fem mest förorenade objekten i länet.

Nytt liv åt den gamla brandövningsplatsen i Kalmar

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Sanering runt privata husknutar ställer speciella krav

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat. Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Sanering av kisaska, Nyheden, Krokom

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes.

Sanering av metaller, lösningsmedel och olja

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten.

Sanering inför kommande nybyggnation

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Förorenade massor

Vi hjälper till med hantering av förorenade massor och schaktmassor. Våra efterbehandlingsanläggningar har möjlighet att ta emot många olika typer av restprodukter

Behandling av förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.