Sanering av PFOS-förorenade områden

Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. PFOS är ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. Svevia har sedan länge arbetat med att utveckla en metod för sanering av PFOS.

Sanering efter brand

De flesta PFAS-förorenade områdena är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.

Sanering av PFOS-förorenad jord förhindrar spridning av förorening till grundvatten

Svevia har sedan länge arbetat med att utveckla en metod för sanering av PFOS. Efter flera försök i mindre skala och på labb utfördes ett försök att i full skala sanera 30 ton PFOS-förorenad jord i Svevias mobila jordtvätt.

Resultatet visade på en sänkning av PFOS med 96%.

Genom att ta bort den förorenade jorden angrips källzonen. Därmed elimineras den fortsatta föroreningsspridningen. De tvättade jordmassorna kan sedan återanvändas. PFOS-koncentratet från tvättprocessen destrueras.

Någon etablerad metod för att sanera PFOS-förorenad jord har inte funnits. Metoderna som hittills använts har varit inriktade på att förhindra den fortsatta spridningen och att pumpa och rena det vatten som föroreningen spridit sig till.

Naturen kan inte bryta ner PFOS. Föroreningen anrikas i näringskedjan och kan bland annat ge upphov till leverskador och reproduktionsstörningar. PFOS är dessutom lösligt i vatten, vilket gör att ämnet inte stannar kvar i den förorenade källzonen, utan sprider sig till våra vattendrag, sjöar och brunnar.

I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum. Naturvårdsverket har tagit fram en lista på 100 platser i Sverige som kan vara drabbade.

Så fungerar metoden för sanering av PFOS-förorenade områden

Det förorenade jordmaterialet grävs upp och renas från PFOS i Svevias jordtvätt. Genom att eliminera källzonen förhindras fortsatt spridning till grundvattnet. Insatser för att pumpa och rena förorenat grundvatten kan därmed begränsas och den totala behandlingstiden förkortas avsevärt.

Så fungerar sanering av PFOS, Svevia

Vad är PFAS?

Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Det var först under 1990-talet som man började misstänka att dessa ämnen påverkar miljön och människors hälsa — en misstanke som under senare år bekräftats och gett upphov till larmrapporter. I flera områden är mark och vatten förorenade av PFAS.

De flesta av dessa PFAS-förorenade områden är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.

PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned.

Kännetecknande för PFAS är också att ämnena är mycket vattenlösliga, något som gör föroreningarna lakar ut ur jorden och sprider sig till yt- och grundvatten. Många av våra sjöar, brunnar och dricksvattentäkter är därför förorenade av ämnen från brandövningsplatser.

Vad är PFOS?

Perfluoroktansulfonat (PFOS) är ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. PFOS klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

Frågor och svar om PFAS

Vad är Perfluorerade ämnen? Vad är ett PBT-ämne? Här har vi samlat några viktiga begrepp inom PFAS-sanering.

En grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna. PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned.

Ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. PFOS klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner.

Ett samlingsbegrepp som omfattar både polyfluorerade och perfluorerade ämnen.

En grupp av organiska ämnen som är fullständigt fluorerade, d.v.s. varje väteatom på kolkedjan har ersatts med en fluoratom. Dessa ämnen är mycket stabila och bryts inte ned.

Perfluoroktansyra (kallas även för "C8") bryts inte ned i naturen. Ämnet är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande. Eftersom PFOA klassas som mycket persistent och mycket bioackumulerande finns ämnet upptaget på EU:s kandidatlista över substances of very high concern.

En grupp av ämnen som är mycket lika de perfluorerade, men de är inte fullständigt fluorerade. De polyfluorerade ämnena har någon eller några väteatomer som inte har ersatts med en fluoratom. De polyfluorerade ämnena är inte lika stabila som de perfluorerade, utan kan brytas ned.

En grupp av ämnen som klassas som persistenta, bioackumulerande och toxiska.

Svårnedbrytbart eller omöjligt att bryta ned. Ett persistent ämne är därmed långlivat i miljön.

Upplagring av ett stabilt ämne i en levande organism, så att halten i organismen blir högre än i omgivningen.

Kontakta oss

Marie Eriksson
Arbetschef, marksanering
070 - 373 74 13
marie.eriksson@svevia.se

Eller fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Referensprojekt, sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Sanering och miljökontroll i Västberga

Under 2018 – 2020 utförde Svevia en sanering av massor förorenade med PCB och metaller. I saneringen ingick schakt, miljökontroll och vattenrening. Totalt hanterades ca 72 000 ton massor.

Sanering av mark, Kalmarsundsverket

Svevia har under 2021 och 2022 utfört en sanering av mark förorenad med tungmetaller och PAH. Totalt hanterades cirka 130 000 ton massor.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Sanering av tidigare brandövningsplats, Järfälla

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material.

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt Länsstyrelsen i Skåne hade klassat gasverkstomten som en av de fem mest förorenade objekten i länet.

Nytt liv åt den gamla brandövningsplatsen i Kalmar

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Sanering runt privata husknutar ställer speciella krav

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat. Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Sanering av kisaska, Nyheden, Krokom

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes.

Sanering av metaller, lösningsmedel och olja

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten.

Sanering inför kommande nybyggnation

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Vattenrening

Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag. Vi har lång erfarnhet av vattenrening och att hantera olika typer av föroreningar i vatten.

Behandling av förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.