Sanering av PFOS-förorenade områden

Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. PFOS är ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. Svevia har sedan länge arbetat med att utveckla en metod för sanering av PFOS.

Sanering efter brand

De flesta PFAS-förorenade områdena är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.

Sanering av PFOS-förorenad jord förhindrar spridning av förorening till grundvatten

Svevia har sedan länge arbetat med att utveckla en metod för sanering av PFOS. Efter flera försök i mindre skala och på labb utfördes ett försök att i full skala sanera 30 ton PFOS-förorenad jord i Svevias mobila jordtvätt.

Resultatet visade på en sänkning av PFOS med 96%.

Genom att ta bort den förorenade jorden angrips källzonen. Därmed elimineras den fortsatta föroreningsspridningen. De tvättade jordmassorna kan sedan återanvändas. PFOS-koncentratet från tvättprocessen destrueras.

Någon etablerad metod för att sanera PFOS-förorenad jord har inte funnits. Metoderna som hittills använts har varit inriktade på att förhindra den fortsatta spridningen och att pumpa och rena det vatten som föroreningen spridit sig till.

Naturen kan inte bryta ner PFOS. Föroreningen anrikas i näringskedjan och kan bland annat ge upphov till leverskador och reproduktionsstörningar. PFOS är dessutom lösligt i vatten, vilket gör att ämnet inte stannar kvar i den förorenade källzonen, utan sprider sig till våra vattendrag, sjöar och brunnar.

I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum. Naturvårdsverket har tagit fram en lista på 100 platser i Sverige som kan vara drabbade.

Så fungerar metoden för sanering av PFOS-förorenade områden

Det förorenade jordmaterialet grävs upp och renas från PFOS i Svevias jordtvätt. Genom att eliminera källzonen förhindras fortsatt spridning till grundvattnet. Insatser för att pumpa och rena förorenat grundvatten kan därmed begränsas och den totala behandlingstiden förkortas avsevärt.

Så fungerar sanering av PFOS, Svevia

Vad är PFAS?

Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Det var först under 1990-talet som man började misstänka att dessa ämnen påverkar miljön och människors hälsa — en misstanke som under senare år bekräftats och gett upphov till larmrapporter. I flera områden är mark och vatten förorenade av PFAS.

De flesta av dessa PFAS-förorenade områden är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.

PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned.

Kännetecknande för PFAS är också att ämnena är mycket vattenlösliga, något som gör föroreningarna lakar ut ur jorden och sprider sig till yt- och grundvatten. Många av våra sjöar, brunnar och dricksvattentäkter är därför förorenade av ämnen från brandövningsplatser.

Vad är PFOS?

Perfluoroktansulfonat (PFOS) är ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. PFOS klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

Frågor och svar om PFAS

Vad är Perfluorerade ämnen? Vad är ett PBT-ämne? Här har vi samlat några viktiga begrepp inom PFAS-sanering.

En grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna. PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned.

Ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. PFOS klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner.

Ett samlingsbegrepp som omfattar både polyfluorerade och perfluorerade ämnen.

En grupp av organiska ämnen som är fullständigt fluorerade, d.v.s. varje väteatom på kolkedjan har ersatts med en fluoratom. Dessa ämnen är mycket stabila och bryts inte ned.

Perfluoroktansyra (kallas även för "C8") bryts inte ned i naturen. Ämnet är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande. Eftersom PFOA klassas som mycket persistent och mycket bioackumulerande finns ämnet upptaget på EU:s kandidatlista över substances of very high concern.

En grupp av ämnen som är mycket lika de perfluorerade, men de är inte fullständigt fluorerade. De polyfluorerade ämnena har någon eller några väteatomer som inte har ersatts med en fluoratom. De polyfluorerade ämnena är inte lika stabila som de perfluorerade, utan kan brytas ned.

En grupp av ämnen som klassas som persistenta, bioackumulerande och toxiska.

Svårnedbrytbart eller omöjligt att bryta ned. Ett persistent ämne är därmed långlivat i miljön.

Upplagring av ett stabilt ämne i en levande organism, så att halten i organismen blir högre än i omgivningen.

Kontakta oss

Marie Eriksson
Arbetschef, marksanering
070 - 373 74 13
marie.eriksson@svevia.se

Eller fyll i formuläret för att komma i kontakt med oss.

Referensprojekt, sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Tömning av dagbrott och rening av vatten, kedträsk

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller. Svevia pumpade ur vattnet och balanserade upp pH-värdet med kalk.

Sanering av fabriksområde, Bromölla

Området hade karaktären av en otillgänglig baksida - något som kommunen ville ändra på genom att ge Bromölla tätort möjlighet att växa och utvecklas mot Ivösjön.

Sanering av Mark i Norra Djurgårdsstaden

Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, fortsätter ta form.

Effektivt fältverktyg för miljökontroll vid Lessebo sågverk

nder hösten 2016 till våren 2017 sanerar Svevia marken för att bereda plats åt ny industriverksamhet.

Goda bakterier renar marken på Frösön

Vid Lugnviks industriområde lastades tidigare flygbränslet från järnvägsvagnar till tankbilar. Det förekom en del spill och resultatet blev att giftiga kolväten, bensen, förorenade marken.

Lessebo sågverk renas från arsenik och metaller

På området har det sedan 1870-talet bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet. Under 2016 och 2017 har Svevia sanerat marken från de föroreningar som verksamheten lämnat efter sig.

Sanering efter galvanisk ytbehandlingsverksamhet i Bankeryd

Svevia utförde mellan februari 2015 och mars 2016 sanering i form av en totalentreprenad med syfte att riva byggnaden och genom schaktsanering under byggnad, längs dike och vid Lillåns strand återställa marken så att den kunde användas som åker- och betesmark.

Nytt liv åt den gamla brandövningsplatsen i Kalmar

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

Sanering av tidigare brandövningsplats, Järfälla

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material.

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt Länsstyrelsen i Skåne hade klassat gasverkstomten som en av de fem mest förorenade objekten i länet.

Mark- och vattensanering vid glasbruk

Ett av de första glasbruken som sanerats i landet är Björkshults glasbruk i Högsby kommun, Kalmar län. Svevia fick uppdraget att sanera mark och vatten i området.

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Sanering runt privata husknutar ställer speciella krav

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat. Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Sanering av kisaska, Nyheden, Krokom

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes.

Sanering av metaller, lösningsmedel och olja

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten.

Sanering inför kommande nybyggnation

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Föroreningar efter drivmedelsdepå i Östersund

Uppdraget innefattade sanering av ett område om 770 m2 inom Svevias anläggningsentreprenad Viadukt Söder, där en 130 m lång bro byggs över järnvägen intill Storsjö-strand.

Behandling av förorenad jord, Växjö

Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord. Svevia fick i uppdrag att behandla jorden ner till under KM, känslig markanvändning, så att kunden kunde återanvända massorna inom anläggningen.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Vattenrening

Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag. Vi har lång erfarnhet av vattenrening och att hantera olika typer av föroreningar i vatten.

Behandling av förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.