Utredningar, mark­undersökningar och miljökontroll

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten, från inventering, markundersökning och analys till att ta hand om saneringsuppdraget.

Vi levererar helheten - från inventering till sanering

Vi har sanerat några av Sveriges mest förorenade platser och besitter kompetensen och vektygen för att ta hand om helheten - från inventering till markundersökning, sanering och myndighetskontakter.

Markundersökning

Förorenad mark och förorenat vatten är ofta ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Det kan exempelvis handla om gamla och nedlagda industritomter. Svevia kan hjälpa till med hela kedjan från inventering av fastigheten till undersökning, sanering och myndighetskontakter.

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten.

Vi hjälper dig hela vägen

Innan ett saneringsprojekt startar är det mycket som ska planeras och utföras. Vi på Svevia kan hjälpa dig med allt. Från att ta reda på om området är förorenat till sanering, uppföljning, slutrapport och efterkontroller. Vi har kompetens som sträcker sig över hela saneringskedjan och hjälper dig hela vägen från start till mål.

Vi väljer den bästa metoden

Svevia använder sig av både biologiska och mekaniska saneringsmetoder. Biologiska metoder används framförallt för att rena jord från förekomst av kolväten. Genom att tillsätta bakterier och näring renas jorden. Detta kan utföras på plats (on-site) med vår mobila utrustning eller genom in-situ där bakterier tillsätts direkt i marken. Saneringen kan även utföras som schaktsanering där den förorenade jorden körs till någon av våra efterbehandligsanläggningar och behandlas där.

Jordtvätt är en mekanisk metod som vi ofta använder för jordmassor som är förorenade av tungmetaller och PAH. Svevia har även tagit fram en metod för att i vår mobila jordtvättsanläggning kunna tvätta PFAS-förorenad jord. Vatten kan renas på plats med vår mobila vattenreningscontainer eller genom en specialutvecklad reningsbrunn. All sanering följs noga upp med kontrollprover och mätningar.

Vi har resurserna

När vi genomför en marksanering som innebär schaktning har vi Svevias omfattande resurser för mark- och anläggningsarbeten till vårt förfogande. Det gör också att vi kan fullfölja arbetet hela vägen, till att återställa ytor eller till att skapa en ny miljö.

Vi finns i hela landet

På sju platser i Sverige har Svevia efterbehandlingsanläggningar, från Piteå i norr till Ystad i söder. Där tar vi emot jord för efterbehandling. Tack vare våra mobila utrustningar som lätt kan flyttas mellan de olika arbetsplatserna kan vi erbjuda behandling på plats. Att undvika långa transporter och återfylla med den renade jorden är bra för både miljön och ekonomin.

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering

Mobil utrustning

 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF

Vi kan också

 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering

Kontakta oss

Marie Eriksson
Arbetschef, marksanering
070-373 74 13
marie.eriksson@svevia.se


Eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss

Referensprojekt, sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Tömning av dagbrott och rening av vatten, kedträsk

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller. Svevia pumpade ur vattnet och balanserade upp pH-värdet med kalk.

Sanering av fabriksområde, Bromölla

Området hade karaktären av en otillgänglig baksida - något som kommunen ville ändra på genom att ge Bromölla tätort möjlighet att växa och utvecklas mot Ivösjön.

Sanering av Mark i Norra Djurgårdsstaden

Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, fortsätter ta form.

Effektivt fältverktyg för miljökontroll vid Lessebo sågverk

nder hösten 2016 till våren 2017 sanerar Svevia marken för att bereda plats åt ny industriverksamhet.

Goda bakterier renar marken på Frösön

Vid Lugnviks industriområde lastades tidigare flygbränslet från järnvägsvagnar till tankbilar. Det förekom en del spill och resultatet blev att giftiga kolväten, bensen, förorenade marken.

Lessebo sågverk renas från arsenik och metaller

På området har det sedan 1870-talet bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet. Under 2016 och 2017 har Svevia sanerat marken från de föroreningar som verksamheten lämnat efter sig.

Sanering efter galvanisk ytbehandlingsverksamhet i Bankeryd

Svevia utförde mellan februari 2015 och mars 2016 sanering i form av en totalentreprenad med syfte att riva byggnaden och genom schaktsanering under byggnad, längs dike och vid Lillåns strand återställa marken så att den kunde användas som åker- och betesmark.

Nytt liv åt den gamla brandövningsplatsen i Kalmar

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

Sanering av tidigare brandövningsplats, Järfälla

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material.

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt Länsstyrelsen i Skåne hade klassat gasverkstomten som en av de fem mest förorenade objekten i länet.

Mark- och vattensanering vid glasbruk

Ett av de första glasbruken som sanerats i landet är Björkshults glasbruk i Högsby kommun, Kalmar län. Svevia fick uppdraget att sanera mark och vatten i området.

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Sanering runt privata husknutar ställer speciella krav

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat. Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Sanering av kisaska, Nyheden, Krokom

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes.

Sanering av metaller, lösningsmedel och olja

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten.

Sanering inför kommande nybyggnation

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Föroreningar efter drivmedelsdepå i Östersund

Uppdraget innefattade sanering av ett område om 770 m2 inom Svevias anläggningsentreprenad Viadukt Söder, där en 130 m lång bro byggs över järnvägen intill Storsjö-strand.

Behandling av förorenad jord, Växjö

Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord. Svevia fick i uppdrag att behandla jorden ner till under KM, känslig markanvändning, så att kunden kunde återanvända massorna inom anläggningen.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Vattenrening

Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag. Vi har lång erfarnhet av vattenrening och att hantera olika typer av föroreningar i vatten.

Behandling av förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.