Utredningar, mark­undersökningar och miljökontroll

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten, från inventering, markundersökning och analys till att ta hand om saneringsuppdraget.

Vi levererar helheten - från inventering till sanering

Vi har sanerat några av Sveriges mest förorenade platser och besitter kompetensen och vektygen för att ta hand om helheten - från inventering till markundersökning, sanering och myndighetskontakter.

Markundersökning

Förorenad mark och förorenat vatten är ofta ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Det kan exempelvis handla om gamla och nedlagda industritomter. Svevia kan hjälpa till med hela kedjan från inventering av fastigheten till undersökning, sanering och myndighetskontakter.

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten.

Vi hjälper dig hela vägen

Innan ett saneringsprojekt startar är det mycket som ska planeras och utföras. Vi på Svevia kan hjälpa dig med allt. Från att ta reda på om området är förorenat till sanering, uppföljning, slutrapport och efterkontroller. Vi har kompetens som sträcker sig över hela saneringskedjan och hjälper dig hela vägen från start till mål.

Vi väljer den bästa metoden

Svevia använder sig av både biologiska och mekaniska saneringsmetoder. Biologiska metoder används framförallt för att rena jord från förekomst av kolväten. Genom att tillsätta bakterier och näring renas jorden. Detta kan utföras på plats (on-site) med vår mobila utrustning eller genom in-situ där bakterier tillsätts direkt i marken. Saneringen kan även utföras som schaktsanering där den förorenade jorden körs till någon av våra efterbehandligsanläggningar och behandlas där.

Jordtvätt är en mekanisk metod som vi ofta använder för jordmassor som är förorenade av tungmetaller och PAH. Svevia har även tagit fram en metod för att i vår mobila jordtvättsanläggning kunna tvätta PFAS-förorenad jord. Vatten kan renas på plats med vår mobila vattenreningscontainer eller genom en specialutvecklad reningsbrunn. All sanering följs noga upp med kontrollprover och mätningar.

Vi har resurserna

När vi genomför en marksanering som innebär schaktning har vi Svevias omfattande resurser för mark- och anläggningsarbeten till vårt förfogande. Det gör också att vi kan fullfölja arbetet hela vägen, till att återställa ytor eller till att skapa en ny miljö.

Vi finns i hela landet

På sju platser i Sverige har Svevia efterbehandlingsanläggningar, från Piteå i norr till Ystad i söder. Där tar vi emot jord för efterbehandling. Tack vare våra mobila utrustningar som lätt kan flyttas mellan de olika arbetsplatserna kan vi erbjuda behandling på plats. Att undvika långa transporter och återfylla med den renade jorden är bra för både miljön och ekonomin.

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering

Mobil utrustning

 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF

Vi kan också

 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering

Kontakta oss

Marie Eriksson
Arbetschef, marksanering
070-373 74 13
marie.eriksson@svevia.se


Eller fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss

Referensprojekt, sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Sanering och miljökontroll i Västberga

Under 2018 – 2020 utförde Svevia en sanering av massor förorenade med PCB och metaller. I saneringen ingick schakt, miljökontroll och vattenrening. Totalt hanterades ca 72 000 ton massor.

Sanering av mark, Kalmarsundsverket

Svevia har under 2021 och 2022 utfört en sanering av mark förorenad med tungmetaller och PAH. Totalt hanterades cirka 130 000 ton massor.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Sanering av tidigare brandövningsplats, Järfälla

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material.

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt Länsstyrelsen i Skåne hade klassat gasverkstomten som en av de fem mest förorenade objekten i länet.

Nytt liv åt den gamla brandövningsplatsen i Kalmar

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Sanering runt privata husknutar ställer speciella krav

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat. Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Sanering av kisaska, Nyheden, Krokom

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes.

Sanering av metaller, lösningsmedel och olja

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten.

Sanering inför kommande nybyggnation

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Vattenrening

Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag. Vi har lång erfarnhet av vattenrening och att hantera olika typer av föroreningar i vatten.

Behandling av förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.