Frågor och svar om ny bergtäkt Skravelsjö, Umeå

Svevia har på denna sida sammanställt svar på några av de frågor som uppkommit gällande bolagets ansökan om bergtäkt väster om Skravelsjö i Umeå kommun.

Allmän information / introduktion

Bergmaterial är en oumbärlig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras uppemot 100 miljoner ton bergmaterial i Sverige, motsvarande cirka 10 ton per person och år, eller 25 kg per person och dag, vilket gör det till landets största industriprodukt räknat i vikt. (SBMI Fossilfri färdplan).

Svevias uppdrag tillsammans med våra kollegor i branschen är att försörja samhället med det stenmaterial som krävs för att kunna bygga ytterligare bostäder och sköta om vägar och järnvägar. Att långsiktigt säkra försörjningen av bergmaterial krävs för att den utvecklingen av bebyggelse som planeras lokalt ska kunna bli verklighet.

Frågor och svar

Lokalisering

Umeå fortsätter att expandera och för alla byggnationer krävs råvara i form av stenmaterial. Svevia har sökt en lokalisering som ska uppfylla många kriterier, några av de viktigaste är:

  • Stort avstånd till närboende

  • Utanför områden av riksintresse eller andra områdesskydd (vattenskydd, kulturvärden, naturvärden)

  • Nära den lokala marknaden

  • Tillräcklig bergkvalitet för avsedda produkter

Lokaliseringen som vi valt fyller alla kriterier och kompletterar bolagets andra täkt i kommunen som har andra kvaliteter på materialet men som ligger längre ifrån Umeå. Vi jobbar mot miljömål och ser goda förutsättningar att kunna el-ansluta produktionen här.

Buller

Täkten kommer vara reglerad av villkor för buller och kontrolleras därefter. De beräkningar som är genomförda visar att gränsvärden för buller inte överskrids vid någon bostad eller inom naturreservatet.

Damm

Täktverksamhet är en verksamhet som genererar viss damning, speciellt vid torr väderlek. Damningen är framförallt en arbetsmiljöfråga för de som jobbar i täkten, varför dammbekämpning sker vid källan och kommer påverka närboende i mycket liten utsträckning - och oftast inte alls. Det ligger i bolagets intresse att kontinuerligt undersöka, begränsa och förebygga damm (och framförallt kvartsdammsspridningen) på sina arbetsplatser.

Sprängning

I sökt täkt kommer sprängning ske ca 4-6 gånger per år vid normal produktion. Skulle större samhällsprojekt ske samtidigt kan sprängning enstaka år komma att ske upp till 10-12 gånger. Sprängning är ett moment i en täkt som kan innebära risker. Inför varje salva görs därför en riskbedömning och varje salva dimensioneras efter de förutsättningar som finns på plats för att minska risken för stenkast och för att hålla låga nivåer på vibration och luftstötvågor.

Vibrationer och luftstötvågor

Vid sprängning skapas vibrationer och luftstötvågor. Täkten kommer vara reglerad av villkor för vibrationsnivåer och kontrolleras därefter. De beräkningar som är genomförda visar att gränsvärden för vibrationer inte kommer överskridas vid någon bostad. Gränsvärden är satta så att upplevelsen av obehag minimeras och någon risk för skada inte kan uppstå. Upplevelsen av vibrationer är subjektiv och vissa känner ett obehag när man inte vet varför det vibrerar, därför kommer vi erbjuda möjlighet att skriva upp sig på en aviseringslista där man kan få mail eller sms innan sprängning sker.

Vatten

Vi har inför ansökan låtit göra en hydrogeologisk utredning som även tagit hänsyn till var dricksvattenuttag sker i anslutning till täkten. Avsänkningen är störst precis vid täkten och minskar successivt med avstånd från området. Utredningen visar att det inte sker någon påverkan på dricksvattenuttag. Växande skog får främst sitt vatten från nederbörd och påverkas väldigt litet av den sänkning av grundvattnet täkten kan medföra.

Masshantering

Svevia arbetar liksom stora delar av bergmaterialindustrin med att återvinna mineraliskt material som i juridisk mening ibland klassas som avfall. Det rör sig om icke förorenad jord och schaktmassor från olika projekt liksom inerta material som berg, betong och asfalt som i sin helhet kan återanvändas i nya projekt efter bearbetning som krossning. Massorna kontrolleras noggrant enligt krav vilka också följs upp av tillsynsmyndigheten.

Det är ett viktigt resursutnyttjande att ta till vara på återvinningsbara massor och skapa cirkulära flöden i samhället.

Trafik

Täktverksamheten kommer generera lastbilstrafik till vägnätet. Om leveranser kan ske från denna täkt minskar istället transporterna från andra täkter på större avstånd från Umeå, varav vissa också nyttjar väg 512. De beräkningar som bolaget gjort visar endast tillkommande trafik och då ökar transporterna på väg 512 med ca 2,5 %. Vid maximalproduktion blir ökningen ca 5,5 %. Transporterna avser tillhandahålla material till de byggnationer och infrastrukturunderhåll som bedrivs i Umeåområdet och detta arbete sker i huvudsak dagtid varför transporter på andra tider endast kommer ske i begränsad omfattning.

Mottagning av massor sker med s.k. returtransporter och kommer av den anledningen inte generera fler transporter än om mottagning av massor ej sker.

Täktverksamhet baseras på den lokala råvaran i berget och den lokala marknaden i samhället. Skulle efterfrågan på material vara mindre i Umeå så kommer verksamheten inte att försörja andra delar av landet varför transportflödet då kommer minska.

Naturvärden

Täktverksamhet är ett ingrepp i naturen vilket också är en av anledningarna att det prövas och att villkor för verksamheten fastslås av prövningsmyndigheten, i detta fall Mark- och miljödomstolen. På platsen har det genomförts en fågelinventering och en naturvärdesinventering pågår. Om täkten får tillstånd kommer området successivt tas i anspråk och naturmiljön försvinner under verksamhetstiden. I täkter tillskapas däremot många nya miljöer som främjar andra naturvärden än vad som initialt fanns på platsen. Många både växter och djur frodas i en täktmiljö och under verksamhetens bedrivande kommer dessa värden underhållas. I samband med avetablering på platsen kommer området efterbehandlas och då kommer hänsyn tas till de naturvärden som finns i området eller som man ser är möjligt att främja. Många gånger tillskapar en täkt livsmiljöer för många skyddsvärda arter, så väl för växter som djur.

Friluftsliv

Täktens verksamhet kommer i huvudsak att bedrivas vardagar under dagtid. Verksamheten kommer därtill inte vara kontinuerlig året runt vilket ger goda förutsättningar att fortsätta nyttja kringområdet för friluftsliv. Det är enbart inom täktens direkta verksamhetsområde som allmänhetens nyttjande kommer begränsas samt ett tillfälligt utökat skyddsområde vid sprängning, normalt 4-6 tillfällen på ett år. Sprängning föregås alltid av varningssignaler och liknande.

Rennäring

Aktuell sameby berörs av i stort sett all byggnation och expansion runt Umeå stad och Svevia har förståelse för att de är hårt trängda inom sina vinterbetesmarker runt Umeå stad. Bolaget har utrett ett antal lokaliseringar och anser sammantaget att detta är en bra lokalisering. Bolaget anser att med en god dialog och anpassning av täktens verksamhet utifrån rennäringens förutsättningar så kan de båda näringarna bedrivas parallellt vid aktuellt område. Eventuellt kan kompensationsåtgärder för bortfall av bete bli aktuella på annan plats inom vinterbetesmarkerna, detta är en fråga för prövningen.

Tillståndsprövningen

Efter de första undersökningarna på platsen och tecknande av nyttjanderättsavtal för området så inleddes prövningen med samråd i januari 2020. Samrådsunderlag med information om den planerade verksamheten skickades till myndigheter, närboende och andra särskilt berörda samt annonserades i lokalpressen.

En miljökonsekvensbeskrivning har efter samrådet upprättats med bland annat en teknisk beskrivning av verksamheten och utredningar om de geohydrologiska förutsättningarna, buller, vibrationer, fågelinventering och liknande. Miljökonsekvensbeskrivningen syftar också till att svara på de synpunkter som inkommit via samrådet.

En tillståndsansökan med bilagor som miljökonsekvensbeskrivning, utredningar och en redogörelse för inkomna synpunkter lämnades in till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt i juli 2020.

Ansökan har därefter skickats på remiss till ett antal myndigheter för synpunkter om eventuella kompletteringar.

Svevia fick möjlighet att komplettera handlingarna i december 2020 och februari 2021 vartefter domstolen bedömde handlingarna som kompletta och annonserade detta i lokalpress samt skickade för kännedom till myndigheter, berörda och närboende. Här är vi nu.

Svevia kommer få möjlighet att bemöta eventuella inskickade synpunkter innan domstolen prövar ärendet och fattar ett beslut i frågan. Domen/beslutet kungörs sedan och parterna underrättas vartefter möjlighet finns för överklagande av beslutet.

Har du ytterligare frågor som
inte besvaras på denna sida?

Skicka gärna din fråga och dina kontaktuppgifter till ravarugruppen@svevia.se