Constrada Densiphalt

Constrada Densiphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong. Beläggningen ger en bekväm och slitstark yta som lämpar sig väl för platser som är tungt trafikerade eller ytor som kommer belastas tungt, exempelvis för industrier som flygplatser, varuhuslager och parkeringshus.

För tungt trafikerade platser eller ytor med stora krav på bärighet

Constrada Densiphalt är en slitstark, stabil, fogfri och oljeresistent beläggning. Den kan användas såväl inomhus som utomhus. Utomhus lämpar den sig särskilt väl för ytor med stora krav på bärighet.

Kort om Constrada Densiphalt

Constrada Densiphalt är en slitstarkt, stabil, fogfri beläggning som är väl lämpad för användning i tungt trafikerade områden där flexibilitet, hållbarhet och slitstyrka är höga prioriteringar.

Constrada Densiphalt tar mindre än halva tiden att lägga jämfört med betong. Beläggningen kan dessutom tas i bruk redan ett dygn efter läggning.

Constrada Densiphalt är framtaget av Svevia och har funnits i Svevias produktsortiment i cirka tio år. Svevia har även tidigare erfarenhet av den välkända produkten Densiphalt som har använts vid flera projekt runt om i landet.

Constrada Densiphalt passar för flera industrier såsom:

  • flygplatser

  • lastkajer

  • lastterminaler

  • varuhuslager

  • bussterminaler

  • parkeringshus

  • lagercentraler

Constrada Densiphalt jämfört med betong?

Betong har en högre belastningskapacitet än Constrada Densiphalt, men båda uppfyller normalt de krav som ställs i handlingar. Betong å andra sidan har en mycket längre installationstid. Betongkonstruktioner spricker lättare och har dessutom fogar som skapar ojämnheter. Constrada Densiphalt är fogfri, mycket tät och spricker normalt inte. Med Constrada Densiphalt golvkonstruktioner behövs dessutom mindre än hälften så mycket cement – en produkt som är mycket energikrävande att ta fram. Vid nybyggnation innebär det att koldioxidutsläppen kan halveras genom att välja Constrada Densiphalt framför betong som golvmaterial.

Constrada Densiphalt jämfört med asfalt?

Asfaltbeläggningen är också fogfri, ljuddämpande och har relativt kort installationstid. Jämfört med Constrada Densiphalt är däremot hållfastheten lägre. Asfalt har även begränsad kapacitet att klara statisk belastning, att jämföra med Constrada Densiphalt vars bärighet är mycket hög.

Lång livslängd med stora fördelar både ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv

Med Constrada Densiphalt erbjuder Svevia en ren naturprodukt med högkvalitativa egenskaper för de kunder som söker hållbara totallösningar i sina projekt. Constrada Densiphalt innehåller ren ballast, bitumen och högpresterande cement från naturen. Egenskaperna ger materialet lång livslängd – en stor fördel både ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Behaglig känsla

Constrada Densiphalt känns mjuk och tyst att gå på. Dessutom sänker Constrada Densiphalt golvets ljudnivån inomhus med cirka 6 dB jämfort med ett normalt betonggolv. Bullernivån dämpas bland annat genom att golvet är fogfritt. Det ger ett bekvämt och slitstarkt golv som tillsammans med rätt underlag kan ersätta ett traditionellt armerat betonggolv.

Kort läggningstid

Constrada Densiphalt läggs i lager med tre till sex centimeters tjocklek beroende på det befintliga underlaget. Först läggs en dränerande asfaltbetong med hög hålrumshalt. Constrada Densiphalt torrbruk blandas med vatten till så kallat Constrada Densiphalt-slam och läggs på asfalten. Hålrummen fylls ut helt med slammet och överflödet tas bort med gummiskrapa. Redan inom ett dygn är beläggningen trafikerbar och inom sju dygn uppnår den full hållfasthet. Samtidigt bevaras materialets följsamhet vid eventuella sättningar i underlaget.

Jämn yta

Läggningsmetoden utan fogar gör att ytan blir jämn och plan. Det är en stor fördel där truckar körs och gör att hanteringen av gods blir både säkrare, snabbare och behagligare. Det minskar även slitaget på godshanteringsmaskinerna. Eftersom Constrada Densiphalt är en ren naturprodukt så kan den skifta lite i färg och mönster när den är nylagd. Efter att ha varit i bruk en tid blir ytan mer en harmonisk enhet. Den ljusa färgen ger ännu en fördel. Jämfört med det mörkare betonggolvet så krävs 20 procent mindre belysning.

Kemisk motståndskraft

Constrada Densiphalt är mycket tätt och har god resistens gentemot mineralprodukter som bensin, dieselolja, smörjolja och vanliga lösningsmedel. Materialet kan därför användas på många platser där hög kemisk motståndskraft krävs, till exempel på flygplatser där det finns risk för bränslespill.

Temperaturtålighet

Constrada Densiphalt har mycket god frostbeständighet. Temperaturväxlingar mellan - 30°C och +150°C påverkar över huvud taget inte beläggningen, inte ens om påverkan är långvarig. Det bidrar också till materialets höga hållfasthet.

Hög bärighet

Constrada Densiphalt är mycket tåligt mot punktbelastningar och statisk belastning. Dessutom har det hög motståndskraft mot spårkörning. Constrada Densiphalt har en glatt och dammfri yta som är lätt att hålla ren. Materialet kräver minimalt med underhåll och ger därför också maximal tillgänglighet till ytorna.

Lätt att reparera

Vid eventuell skada kan ett ytskikt i Constrada Densiphalt enkelt fräsas bort och ersättas med nytt material. Det innebär inget stort ingrepp i golvet.

Har du frågor eller önskar mer information om våra asfaltprodukter?

Kontakta produktspecialist Mattias Andersson

mattias-k.andersson@svevia.se
070 - 589 34 20

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Ytterligare några av våra asfaltprodukter

Oavsett om det är en garageuppfart, en mindre lokalgata eller en motorväg som ska beläggas så har vi asfalt optimerad efter era behov. Här är några av de asfaltprodukter vi erbjuder:

Constrada+

Constrada+ är en produktfamilj av asfaltsmassor som är utvecklad av Svevia och anpassad för hela vägen.

Constrada TKB

Constrada TKB (Tunn kvalitetsbeläggning) är en polymermodifierad asfaltmassa speciellt framtagen av Svevia för hög slitstyrka och stabilitet.