Kommunala vägar och gator

Vi gör jobbet när kommunen vill bygga nytt eller underhålla gator, rondeller, trottoarer, ringleder, gång- och cykelstråk.

Svevia bygger och sköter om kommunala vägar och gator

Infrastruktur för expansion och utveckling

Från ringled till cykelväg

Svevia är på plats när kommuner växer och nya gator och vägar behöver anläggas och rustas upp. Och vi gör jobbet när nya områden ska exploateras.

En partner att växa med

Vi erbjuder allt du behöver för att knyta ihop och utveckla olika delar av en kommun. Förutom vägar och gator bygger vi broar, stödmurar, terrasseringar, kajer m.m.

Styr upp trafiken

Våra specialister på trafikanordningar ser till att trafiken flyter vid
bygget – att planera smarta avspärrningar, se till att inga onödiga köer uppstår och att arbetsplatsen blir säker.

Infrastruktur för stad och land

Vi hjälper dig att bygga ut och utveckla kommunens väg- och gatunät. Vi projekterar och anlägger gator, trottoarer, rondeller, parkeringsplatser, ringleder, cykelbanor och mycket annat. Samtidigt är vi en perfekt partner för kommunens exploateringskontor. Med infrastruktur banar vi väg för nya industri-, handels- och bostadsområden. Och lika ofta som vi bygger nytt är vi med och förädlar redan befintliga trafikmiljöer.

Stor erfarenhet

Med Trafikverket som största kund har vi erfarenhet från många av landets största och mest komplexa väg- och infrastrukturprojekt. Den kunskapen delar vi med oss av i vårt samarbete med landets kommuner.

Vi känner Sveriges vägar på djupet och vet vilka utmaningar som ryms i varje projekt. Vi ser till att bärlager och konstruktion utförs på bästa sätt, att dagvatten hanteras ändamålsenligt och att själva bygget inte tär i onödan på våra gemensamma resurser. Bara att kunna hämta vägmaterial från 252 egna berg- och grustäkter gör att vi kan minska onödiga transporter och minska utsläppen av växthusgaser.

En leverantör räcker

Det finns många samordningsfördelar att hämta hem via ett Svevia-samarbete. Vi erbjuder allt du behöver för att knyta ihop och utveckla ett stadslandskap – grundläggning, markarbeten, vägkonstruktion, vägtrummor, asfaltering, stensättning, vägmarkering, skyltar, belysning, dagvattenbrunnar och mycket mer. Dessutom är vi stora på de riktigt tunga konstruktionerna – betongbroar, ramper, stödmurar, terrasseringar etc.

Och när allt fler kommuner tar fram ambitiösa cykelplaner kan vi snabbt rulla igång för att bygga nya stråk för cykelpendling och turism.

Vi styr upp trafiken

Nästa alla gatujobb inverkar på ett eller annat sätt på den befintliga trafiken. Med smart effektiv styrning, smarta avspärrningar och fysiska trafikanordningar får vi trafiken att flyta under arbetets gång. Med rätt lösning kan samhällsvinsterna bli betydande genom minskade köer, säkrare arbetsplatser och smidigare byggprocess. Här gäller verkligen att tid är pengar.

Nära dig

Som Sveriges ledande specialist på att bygga och sköta om vägar utför vi uppdrag över hela landet. Det innebär att vi ofta finns nära din kommun. Och eftersom inget projekt är det andra likt är vi vana att hantera vitt skilda förutsättningar beroende på var i landet vi arbetar. Därför utvecklar vi kontinuerligt nya metoder, konstruktioner och arbetsprocesser för att möta nya utmaningar.

Riktigt vassa blir vi när vi dessutom får arbeta nära din beställarorganisation. Ofta är det själva arbetsprocessen som är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. Ett öppet kommunikationsklimat och en flexibel hållning mellan beställare och entreprenör är guld värd när det oväntade händer. En arkeologisk lämning kan förändra planerna och inte sällan dyker det upp geotekniska utmaningar som har varit omöjliga att upptäcka innan grävskopan är i marken. Att hantera nya förutsättningar är en av våra paradgrenar. Vi brukar lösa det mesta.

Vårt servicekoncept

Uppdrags-, total- eller funktionsentreprenad? Välj den entreprenadform som passar ditt projekt bäst. Och för att maximera nyttan är vi alltid öppna för ännu närmare samarbeten – via exempelvis partnering.

Det här kan vi hjälpa dig med
 • Projektering
 • Geoteknisk analys
 • Markarbeten
 • Pålning
 • Schaktning
 • Spontning
 • Förstärkningsarbeten
 • Asfaltering
 • Tankbeläggning
 • Vägräcken, stängsel
 • Bullerplank
 • Vägmarkering
 • Skyltar
 • Trafikanordningar
 • Broar
 • Vägtrummor


Vägar med större samhällsnytta

Staliga vägar

Vi bygger vidare och underhåller Sveriges vägnät. Ofta i nära samarbete med Trafikverket – vår största kund.

Svevias projekt med vägar. Foto PAtrick Tragardh

Se våra projekt

Svevia har lång erfarenhet av att bygga, underhålla och sköta driften av vägar och gator. Här kan du läsa om tidigare projekt.

Vi sköter om Sveriges vägar

VÄgunderhåll Svevia

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi sköter om både små och stora
vägar i hela landet.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Kontakta oss gärna!