Spårburen trafik

Där järnväg, spårväg och tunnelbanor dras fram gör vi allt från markarbeten, grundläggning och brokonstruktioner till spårläggning, BEST-arbeten, löpande underhåll och anläggning av banvallar, broar, hållplatser, perronger och stationsområden. 

Svevia anlägger för järnväg, tunnelbana pch spårvagn

Vi är på spåret

Spårburet – hela vägen

Vi bygger kompletta spåranläggningar för järnväg, spårväg, snabbspårväg och i viss mån för tunnelbana. Markarbeten, grundläggning, betongarbeten är vår specialitet.

Helhetsleverantör gör det effektivare

Spårprojekten blir effektivare när vi tar hand om helheten – från
anläggning av banvallar, spår, broar och eventuell marksanering till installation av el, signal och tele.

Det viktiga underhållet

När spåranläggningarna är på plats kan vi sköta det löpande underhållet av stationsområden, hållplatser, perronger, banvallar.

Vi bygger järnväg, spårväg och lite tunnelbana

Vi bidrar med tung kompetens när Sverige bygger ut sin kollektivtrafik – oavsett om det är järnväg, tunnelbana, spårvägar eller snabbspåväg (light rails). Vi kan leverera kompletta spåranläggningar – inklusive markarbeten, grundläggning, konstruktion av banvallen, spårläggning, installation av el, signal och tele (BEST). Vi anlägger dessutom stationsområden, perronger, hållplatser samt bygger och asfalterar anslutande vägar, bland mycket annat. Helhetsgreppet gör att det ofta finns kostnadsbesparingar att hämta hem genom att låta oss ta hand om helheten.

Grundläggning och betongkonstruktioner

Vi banar väg för spåren genom att spränga, schakta, gräva, sponta och påla. Vi har den geotekniska kunskap som krävs och vet vilken teknisk lösning som fungerar bäst för varje situation. Där det krävs bygger vi broar, fundament och olika typer av stödkonstruktioner. Dessutom kan vi ta hand om det löpande underhållet av spåranläggningar, broar, anslutande vägar etc. Vi har även specialister på marksanering.

Jobbar i komplexa trafikmiljöer

Vi om några är specialister på att arbeta med spårburen trafik i stadsmiljö. Vi känner gatans konstruktion på djupet. Våra medarbetare är vana att arbeta på begränsade ytor, i komplexa trafikmiljöer, med allt vad det innebär av att skapa säkra arbetsplatser, göra trafikplaner och projektleda och praktiskt genomföra trafikomläggningar inför olika spår- och ledningsarbeten.

Bäst med BEST

När vi ändå lägger spåren finns det stora fördelar att även låta oss ta hand om BEST-uppdraget – att göra banan komplett med installationer för el, signal och tele. Svevia levererar helheten.

Underhåll som bär

Som landets största driftentreprenör på vägsidan har vi bästa tänkbara förutsättningar att sköta det löpande underhållet av bananläggningar och tillhörande mark. Vi gör förstärkningsarbeten, håller borta växtligheten runt banvallar och sköter om hållplatser och perronger. Vi tvättar brokonstruktioner och klipper gräs och tömmer sopkärl runt stationer och hållplatser.

Det här gör vi

 • Markarbeten
 • Grundläggning
  • Pålning
  • Spontning
 • Spårläggning 
 • Betongarbeten
  • Broar
  • Betongtråg
  • Påldäck
  • Fundament
 • Uppsättning av stängsel, staket och plank
Det här gör vi också
 • Löpande underhåll av:
  • Banvallar och spår
  • Broar
  • Spårområden
  • Hållplatser
  • Perronger
  • Stationsområden
  • Grönområden
  • Parker
 • Skyltar
 • Asfaltering
 • Marksanering

Vi ger flygplatser ett lyft

Svevia sköter om flygplatser

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av start- och landningsbanor och andra ytor runt stationsbyggnader, verkstäder, parkeringar, hotell.

Vi tar det från sjöhållet

Svevia anlägger kajer och hamnar.

Den stora industrihamnen eller den stadsnära kajpromenaden – inget anläggningsjobb är för litet eller för stort.

Ny spårväg i Stockholm

Svevias arbete med Haparandabanan

Med 700 meter ny spårväg kommer Sickla Udde att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket ska underlätta Stockholms expansion österut.

Kontakta oss för rådgivning.