Flygplatser

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av start- och landningsbanor och andra ytor runt stationsbyggnader, verkstäder, parkeringar, hotell. Dessutom kan vi sanera marken – på och omkring flygplatsen. 

Svevia anlägger flygplatser

Vi ger flygplatser ett lyft

Start- och landningsbanan – en del av reseupplevelsen

Vi ser till att resenärerna applåderar extra mycket när planet landar. Perfekt anlagda start-, landnings- och taxibanor tillför en kvalitetsdimension till flygplatsen.

Ytor för parkering, service, flygplansunderhåll och säkerhet

Vi anlägger och underhåller alla ytor runt terminalbyggnader,
flyghangarer, godsterminaler, parkeringar, hotell, shopping- och
servicecenter.

Underhållet – en service- och säkerhetsfråga

Vi sköter den löpande driften av såväl rullbanor som vägar, broar, parkeringar och grönområden runtomkring. Vi snöröjer, halkbekämpar, tar hand om grönytor, tömmer sopkärl och mycket mer.

Vi servar serviceproffsen på flygplatsen

En flygplats är både en plats för service och säkerhet. Resenärerna ska få den bästa reseupplevelsen samtidigt som alla anläggningar ska uppfylla högt ställda säkerhetskrav för inkommande och avgående flygplan och för passagerare.

Som anläggnings- och driftentreprenör kan vi bidra på flera sätt till detta uppdrag. Bland annat kan vi ta ett helhetsansvar genom att bygga och underhålla start- och landningsbanor samt kringliggande markytor.  Samtidigt kan vi sköta såväl vinter- som sommarunderhållet av såväl banor som det övriga flygplatsområdet. Vi arbetar också med marksanering av bland annat PFAS – ett ämne som kommer från tidigare släckskum vid brandbekämpning.

Grund och yta som ger applåder

Att anlägga en rullbana handlar om att skapa en perfekt och säker grund och yta för inkommande och avgående flygtrafik. Våra specialister ser till att konstruktionen klarar av laster från de allra största planen och samtidigt erbjuda ytstrukturer som motsvarar de krav som gäller för olika belastningscenarier, nötning och friktion. Dessutom måste egenskaperna vara de bästa vid nederbörd – både för att undvika vattenplaning och ishalka.

Betongkonstruktioner som lyfter

Inom Svevia är vi också specialister på att gjuta och anlägga olika betongkonstruktioner. Det kan vara fundament för tekniskt underhåll i hangarer, för radaranläggningar, olika bil- och gångramper, broar, stödkonstruktioner, betongdäck för uppställning av flygplan, serviceutrustning, fordon etc.

Sommar- och vinterunderhåll – både på och utanför banan

Vi sköter också den löpande driften av såväl rullbanor som områden runtomkring. Vi plogar, sopar och borstar start- och landningsbanor och håller rent från snö, höstlöv, växlighet. Och vi klipper gräs mellan banorna. Samtidigt tar vi hand om vinter- och sommarunderhållet av omkringliggande vägar, parkeringar, grönområden, betongbroar och ramper. Allt det som finns runt stationsbyggnader, hangarer, godsterminaler, hotell, service- och shoppingcenter.

Det här gör vi

 • Markarbeten
 • Grundläggning
 • Betongarbeten
  • Broar
  • Påldäck
  • Ramper
  • Fundament
 • Uppsättning av stängsel, staket och plank
 • Beläggningsarbeten – asfalt
 • Vägmarkeringar
 • Marksanering
 • Skyltar
Det här gör vi också
 • Löpande underhåll av:
  • Rullbanor
  • Hangarområden
  • Vägar
  • Gångvägar
  • Broar
  • Ramper
  • Grönområden

Vi tar det från sjöhållet

Svevia anlägger kajer och hamnar.

Den stora industrihamnen eller den stadsnära kajpromenaden – inget anläggningsjobb är för litet eller för stort.

Underhåll med precision

Svevia underhåller försvarets flygplats F21 i Luleå

Snöröjningsuppdrag med nolltolerans. Här är det alltid sommarväglag. Även mitt i vintern.


Se våra projekt

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av bl.a. start- och landningsbanor

Vi anlägger, underhåller och sköter driften av start- och landningsbanor och andra ytor runt stationsbyggnader, verkstäder, parkeringar, hotell. Här kan du ta läsa några av  Svevias projekt.

Kontakta oss för rådgivning.