Sanering av vatten

Rent vatten att dricka och att bada i ska vara en självklarhet. Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag.  

Svevia gör förorenat vatten rent. Foto: Pixaby

Förorenade områden kan bli platser att trivas på.

Brandövningsplatser

Många svenska hushåll har idag förorenat dricksvatten orsakat av brandsläckningskum som tidigare innehöll PFOS.

Glasbruk

Tidigare verksamhet vid de gamla glasbruken har skapat några av Sveriges mest förorenade platser.

Exploatering

När nya bostadsområden ska byggas måste marken vara fri från föroreningar.

Industri

Hantering av gifter och avfall har inte alltid varit så medveten som idag.

Utmanande vattenrening

Vattenreningsuppdrag är utmanande. Både för att förhållandena kan förändras ganska kraftigt under saneringsprojektets gång, och för att vattenreningen ofta riskerar att bli en flaskhals som påverkar övriga delar av saneringen. Ofta krävs behandling i flera olika steg med god beredskap för att under arbetets gång anpassa de olika reningsstegen efter förändrade förhållanden.

Många vattenreningsprojekt handlar initialt om att separera slam och partiklar från det vatten som ska behandlas. Svevia har mobil utrustning som effektivt avskiljer partiklar från vattnet. Nästa steg handlar om att sanera bort de föroreningar som är lösta i vattnet. Svevia har flera olika mobila vattenreningsanläggningar med olika kapaciteter och olika reningssteg. Med flexibel utrustning blir reningsprocessen optimal. För varje uppdrag anpassas tekniken efter de förhållanden som råder på platsen som till exempel vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet, etc.

Vi har utfört flera utmanande vattenreningsprojekt. I ett TBT-förorenat område i Lomma ställdes det krav på hög kapacitet eftersom vattenflödet uppgick till 80 m³ per timme.  

Svevia är först med att utföra lyckade försök för att sanera PFOS-förorenad jord som har förorenat dricksvattnet för många svenska hushåll.
Vi erbjuder

 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Kompetens för selektiv schakt
 • Logistik och transport
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Produktblad

Tungmetaller

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller.

Arsenik och metaller

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.

Metod för sanering av PFOS. Illustration: Mikael Andersson/TT

Perfluorerande ämnen

Genom att sanera den förorenade jorden kan källan till det förorenade vattnet elimineras.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!