Marksanering

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Med kunskap och omsorg skapar vi nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Sanerad mark blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Förorenade områden kan bli platser att trivas på.

Brandövningsplatser

Många svenska hushåll har idag förorenat dricksvatten orsakat av brandsläckningsskum som tidigare innehöll PFOS.

Glasbruk

Tidigare verksamhet vid de gamla glasbruken har skapat några av Sveriges mest förorenade platser.

Exploatering

När nya bostadsområden ska byggas måste marken vara fri från föroreningar.

Industri

Hantering av gifter och avfall har inte alltid varit så medveten som idag.

Sanera jord, sediment och vatten

Förorenad mark och förorenat vatten är ofta ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Det kan till exempel handla om gamla och nedlagda industritomter.

Att sanera förorenade områden måste göras med stor sakkunskap och omsorg. Förutsättningarna skiljer sig beroende på markförhållanden, eventuella byggnationer, typ av förorening och föroreningshalter. Vi har erfarenhet från några av Sveriges mest utmanande saneringsuppdrag och väljer den bästa metoden utifrån rådande förutsättningar. 

Svevia använder sig av flera olika metoder för att rena jord och vatten, bland annat biologiska, mekaniska och kemiska tekniker.

Biologiska metoder

Används framför allt för att rena jord från oljekolväten, lösningsmedel eller PAH. Jorden kan exempelvis renas genom tillsats av bakterier, näring och syre. Det kan ske på våra efterbehandlingsanläggningar eller ibland direkt på platsen.

Mekaniska metoder

Jordtvätt och siktning är metoder som vi ofta använder – gärna på plats i det förorenade området. Jordtvätten kan bland annat rena jordmassor som är förorenade av tungmetaller, PAH och perfluorerade ämnen (PFAS).I muddringsprojekt behöver massorna avvattnas. Detta gör vi bland annat med centrifug.

Kemiska metoder

Kemisk oxidation och stabilisering är exempel på metoder som går ut på att tillsätta kemiska ämnen, som bryter ned eller gör föroreningarna mindre farliga.  

Mottagning av förorenade massor

På  flera platser i Sverige har Svevia efterbehandlingsanläggningar, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Där tar vi emot jord för behandling.

Mobil utrustning - effektivt för projektet och för ekonomin

Med våra mobila utrustningar erbjuder vi behandling på plats. Dyra och miljöbelastande transporter kan undvikas och materialet kan återanvändas på platsen. Något som gynnar projektets ekonomi men också är en långsiktigt mer hållbar lösning för miljön.

Vi erbjuder

 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Kompetens för selektiv schakt
 • Logistik och transport
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering

Tungmetaller

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller.

Arsenik och metaller

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.

Metod för sanering av PFOS-förorenad jord. Illustration: Mikael Andersson, TT

Perfluorerade ämnen

Genom att sanera den förorenade jorden kan källan till det förorenade vattnet elimineras.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!