PFOS-förorening

De flesta PFAS-förorenade områden är brandövningsplatser. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.

Många brandövningsplatser är förorenade med PFOS. Foto: Pixabay

Genom att sanera den förorenade jorden kan källan till det förorenade vattnet elimineras

Svevia först med metod. I det lyckade försöket sänktes föroreningarna med 96 % i 30 ton PFOS-förorenad jord.

Sanering av PFOS-förorenad jord förhindrar spridning av förorening till grundvatten

Svevia har jobbat länge med att utveckla en metod för sanering av PFOS. Efter flera försök i mindre skala och på labb utfördes ett försök att i full skala sanera 30 ton PFOS-förorenad jord i Svevias mobila jordtvätt.

Resultatet visade på en sänkning av PFOS med 96%.

Genom att ta bort den förorenade jorden angrips källzonen. Därmed elimineras den fortsatta föroreningsspridningen. De tvättade jordmassorna kan sedan återanvändas. PFOS-koncentratet från tvättprocessen destrueras.

Någon etablerad metod för att sanera PFOS-förorenad jord har inte funnits. Metoderna som hittills använts har varit inriktade på att förhindra den fortsatta spridningen och att pumpa och rena det vatten som föroreningen spridit sig till.

Naturen kan inte bryta ner PFOS. Föroreningen anrikas i näringskedjan och kan bland annat ge upphov till leverskador och reproduktionsstörningar. PFOS är dessutom lösligt i vatten, vilket gör att ämnet inte stannar kvar i den förorenade källzonen, utan sprider sig till våra vattendrag, sjöar och brunnar.

I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum. Naturvårdsverket har tagit fram en lista på 100 platser i Sverige som kan vara drabbade.

Vad är perfluorerade ämnen?
Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Det var först under 1990-talet som man började misstänka att dessa ämnen påverkar miljön och människors hälsa — en misstanke som under senare år bekräftats och gett upphov till larmrapporter.   I flera områden är mark och vatten förorenade av PFAS.

De flesta av dessa PFAS-förorenade områden är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.  

PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned. PFOS och PFOA hör till de PFAS-ämnen som ej kan brytas ned i naturen.

Kännetecknande för PFAS är också att ämnena är mycket vattenlösliga, något som gör föroreningarna lakar ut ur jorden och sprider sig till yt- och grundvatten. Många av våra sjöar, brunnar och dricksvattentäkter är därför förorenade av ämnen från brandövningsplatser.

Högfluorerade ämnen — ett samlingsbegrepp som omfattar både polyfluorerade och perfluorerade ämnen.

Perfluorerade ämnen —  en grupp av organiska ämnen som är fullständigt fluorerade, d.v.s. varje väteatom på kolkedjan har ersatts med en fluoratom. Dessa ämnen är mycket stabila och bryts inte ned.

PFAS (på engelska PFAA) — Perfluorerade alkylsyror, är en stor grupp av ämnen som bl.a. omfattar PFOS och PFOA.

PFOS — Perfluoroktansulfonat klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

PFOA — Perfluoroktansyra (kallas även för "C8") bryts inte ned i naturen. Ämnet är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande. Eftersom PFOA klassas som mycket persistent och mycket bioackumulerande finns ämnet upptaget på EU:s kandidatlista över substances of very high concern.

Polyfluorerade ämnen —  en grupp av ämnen som är mycket lika de perfluorerade, men de är inte fullständigt fluorerade. De polyfluorerade ämnena har någon eller några väteatomer som inte har ersatts med en fluoratom. De polyfluorerade ämnena är inte lika stabila som de perfluorerade, utan kan brytas ned.

PBT-ämnen — en grupp av ämnen som klassas som persistenta, bioackumulerande och toxiska.

Persistent — svårnedbrytbart eller omöjligt att bryta ned. Ett persistent ämne är därmed långlivat i miljön.

Bioackumulerande — upplagring av ett stabilt ämne i en levande organism, så att halten i organismen blir högre än i omgivningen.

Svevias metod för sanering av mark förorenad med PFOS. Illustration: Mikael Andersson TT

Unik metod

Metod för sanering av PFOS-förorenade områden 

Det förorenade jordmaterialet grävs upp och renas från PFOS i Svevias jordtvätt. Genom att eliminera källzonen förhindras fortsatt spridning till grundvattnet. Insatser för att pumpa och rena förorenat grundvatten kan därmed begränsas och den totala behandlingstiden förkortas avsevärt.

Dricksvatten förorenat av höfluorerade ämnen från brandskum

I larmrapporterna från 2014 uppges att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum. Naturvårdsverket har tagit fram en lista på 100 platser i Sverige som kan vara drabbade.

Vi erbjuder

 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Kompetens för selektiv schakt
 • Logistik och transport
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor

Mobil utrustning

 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • Analys av PID och XRF

Vi kan också

 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!

Så funkar den

Undvik miljöbelastande transporter och återvinn materialet. Det gynnar både projektets ekonomi och miljön.

Agenta Milton, Svevias specialist på Marksanering. Foto: Angelica Allansson

"Resterna förbränns"

I inslaget intervjuas Svevias specialist på marksanering, projektchef Agneta Milton.

Läs hela artikeln

"Hittills har det saknats etablerade metoder för att rena mark som har förorenats av PFOS Men nu har Svevia utvecklat en metod som ser ut att ha stor potential."