Behandlingsmetoder

Vi väljer den bästa metoden utifrån rådande förutsättningar med erfarenhet från några av Sveriges mest utmanande saneringsuppdrag. 

Svevia erbjuder flera olika behandlingsmetoder för förorenade områden. Foto: Serny Pernebjer

Ledande inom sanering av förorenade områden.

Marksanering

Vi har erfarenhet från några av Sveriges mest komplicerade saneringar.

Vattenrening

Vi har stor erfarenhet att utveckla och anpassa metoder efter rådande förhållanden.

Mottagning av förorenade massor

På flera platser i landet tar vi emot och behandlar förorenade massor. 

Mobil utrustning sanerar på plats

Undvik kostsamma transporter och återvinn ditt material.

Metoder och metodutveckling för sanering av förorende områden


Först med metod för sanering av PFOS

Vi tar även fram helt nya metoder. Svevia är till exempel först med att utarbeta en metod för sanering av PFOS-förorenad jord. Vi utvecklar ständigt våra metoder för sanering av både mark och vatten. Varje uppdrag är unikt. Metoderna anpassas för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sanering av jord

Biologiska metoder för sanering används framför allt för att rena jord från förekomster av kolväten. Genom att tillsätta bakterier och näring renas jorden. Mekaniska metoder med exempelvis jordtvätt använder vi ofta för jordmassor som är förorenade av tungmetaller och PAH. Rening av jorden kan göras på någon av våra efterbehandlingsanläggningar eller, där det passar, direkt på platsen.

Sanering av vatten

För att reningsprocessen skall fungera optimalt används flexibel utrustning som anpassas efter de förhållanden som råder på platsen – vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet, etc. Vattenreningsuppdrag är utmanande. Ofta krävs behandling i flera olika steg, och man måste ha beredskap för att anpassa de olika reningsstegen efter förändrade förhållanden.

Efterbehandling

Vi har nio efterbehandlingsanläggningar i Sverige där vi tar emot förorenad jord som renas och återvinns.

Vi erbjuder

 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Kompetens för selektiv schakt
 • Logistik och transport
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Metod för sanering av PFOS-förorenat område. Illustration: Mikael Andersson TT.

Förorenat av släckskum

Brandövningsplatser är ofta förorenade med PFOS som lätt sprids till grundvatten.

Svevias mobila jordtvätt. Sanerar på plats. Lätt att flytta. Foto: Agneta Milton

Undvik dyra transporter

Material kan tvättas på plats och återvinnas. Den är enkel att flytta och kräver ett förhållandevis litet utrymme. Så här fungerar den.

Svevia har nio anläggningar runt om i Sverige som tar emot och återvinner förorenade massor. Foto: Patrick Trägårdh

Mottagning av massor

Svevia tar emot och efterbehandlar massor på nio anläggningar i Sverige.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!