Vi gräver för VA, fjärrvärme och el

Vi gör alla typer av markarbeten när ledningarna ska i jorden – när kommuner växer och exploateringsområden ska förses med vatten och avlopp, fjärrvärme, bredband och el.

Vatten och avlopp. Foto Patrik Trägård

Ledningsarbeten vid exploatering

Vatten och avlopp

När marken ska exploateras gräver och lägger vi ledningar för vatten och avlopp.

Fjärrvärme

Med fjärrvärme blir området mer hållbart. Svevia tar helhetsansvaret för att rören kommer på plats. 

Belysning

Vi lägger rör för el och ser till att området blir upplyst – på gator, torg och parkeringsplatser.

Markarbeten när kommunen växer

Svevia ser till att landets kommuner får en bra start när nya områden ska exploateras. Vi gräver rörgravar och drar fram ledningar för vatten, avlopp, kyla och fjärrvärme samt förbereder för anslutning till de färdiga fastigheterna. Vi kan även ansvara för underhållet när projektet är klart.

Och när vi ändå har grävskopan i marken lägger vi ofta rör för bredband och el.

Tar greppet om fjärrvärmen

I många fjärrvärmeprojekt tar vi greppet om helheten. Från projektering och utformning av handlingar till genomförande och underhåll av färdigt nät. Vi kan alla arbetsmoment i arbetet: schaktning, anläggning av rörgravar, svetsning och muffning, återuppbyggnad av vägkonstruktioner, asfaltering och olika markarbeten. Vi samordnar även arbetet med allt från kulvertleverantörer och plåtslagare till elektriker och sprängare.

När väl rören ligger på plats och värmen flödar kan vi dessutom lösa jourverksamheten om akuta fel skulle uppstå.

Genom vår vana att arbeta med privata fastighetsägare kan vi dessutom ta hand om kulvertar till bostadsrättsfastigheter, att uppgradera eller nyanlägga rör.

Belysning

Vi installerar väg- och gatubelysning som ökar säkerheten, minskar kostnaderna och tillför estetiska kvaliteter. Vi erbjuder exempelvis intelligent belysning som kan anpassas efter mängden trafik och efter de faktiska ljusförhållandena – en lösning som kan spara uppemot 60 procent av energikostnaderna. Inom Svevia arbetar vi också med så kallad designbelysning – att framhäva olika delar av ett landskap för att exempelvis öka säkerheten eller lyfta andra kvaliteter i omgivningarna.


Det här kan vi hjälpa dig med


Projektledning
 • Behovsanalys
 • Geoteknisk rådgivning
 • Metod- och teknikutveckling
Grundläggning & markarbeten
 • Spontning
 • Grävning
 • Schaktning
 • Svetsning
 • Sprängning
Ledningsdragning
 • Vatten
 • Avlopp
 • Fjärrvärme
 • Kyla
 • Bredband
 • El
Belysning
 • Väg- och gatubelysning
 • Intelligent belysning
 • Designbelysning

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.

Grunda för exploatering

Grundläggning Svevia

Vi gräver, pålar, spontar, schaktar, spränger och gjuter upp till och med husgrunden när nya områden ska bebyggas.

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Se våra tidigare projekt

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning. Här kan du läsa om våra tidigare projekt.

Intresserad av att veta mer? Klicka här för att kontakta oss!