Grundläggning och markarbeten

Vi utför alla typer av mark- och grundläggningsarbeten när kommuner utvecklar nya områden.

Vi pålar, spontar spränger och schaktar

Svevia har specialkompetens inom grundläggning, jord- och markförstärkning samt erfarenhet av att bygga i sjönära lägen – kajer och hamnanläggningar. Vi gräver, schaktar, pålar, spontar och spränger.

Grunden för exploateringen

Vi ser till att kommunens nästa exploateringsprojekt får bästa starten. Vi lägger grunden för bygget, oavsett om det gäller ett nytt bostadsområde, ett shoppingkvarter, kontors- eller industriområde.

En bra grundläggning är en förutsättning för all exploatering. Ytterst styr den livslängden på de byggnader som ska bäras upp av underlaget. Och vi har all den kunskap som krävs för att ditt exploateringsprojekt ska stå stadigt.

Rätt teknik- och metodval

Svevia har egna geotekniker som är involverade i metod- och teknikval. Med insikt om de tekniska egenskaperna i allt från berggrund till jordlager utför vi alla typer av mark- och grundläggningsjobb. Vi pålar, spontar, gräver, schaktar och anlägger stödkonstruktioner, fundament och tillfartsvägar. Samtidigt lägger vi rör för vatten, avlopp, fjärrvärme och förbereder för elförsörjning och bredband. Sedan formsätter, armerar och gjuter vi till och med färdig husgrund.

Om så skulle behövas kan vi även muddra samt bygga och säkra upp kajer. Och om marken skulle vara förorenad kan vi bidra med landets ledande specialister inom marksanering.Det här kan vi hjälpa dig med


Projektledning
 • Behovsanalys
 • Geoteknisk rådgivning
 • Metod- och teknikutveckling
Grundläggning & markarbeten
 • Pålning – borrade och slagna
 • Spontning
 • Grävning
 • Schaktning
 • Sprängning
 • Betongarbeten
 • Dränering
 • Marksanering
 • Muddring
Ledningsdragning
 • Vatten
 • Avlopp
 • Fjärrvärme
 • Kyla
 • Bredband
 • El

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.

Ledningsarbeten vid exploatering

Vatten och avlopp. Foto Patrik Trägård

Svevia är specialist på alla typer av markarbeten när ledningarna ska i jorden –  vatten, avlopp, fjärrvärme, el och bredband.

Svevia anlägger och sköter parker, torg parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Se våra tidigare projekt

Vi anlägger och sköter parker, torg, parkeringsplatser, gator, gång- och cykelvägar, idrottsplatser och andra offentliga ytor.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här!