Exploatera med betong

Vi konstruerar, anlägger och gjuter olika stödmurar, broar, tunnlar, fundament, kajer och andra betongkonstruktioner när områden ska exploateras.

Betongkonstruktion Foto Svante Örnberg

En betongkonstruktion som bär

Stödmurar och fundament

Vi har stor erfarenhet av olika metoder och tekniker för att skapa stödmurar och fundament – för att säkra arbetsplatser eller skapa terrasseringar och murar för det färdiga området.

Broar och tunnlar

Ibland behövs det överdäckningar, broar och tunnlar för att öka
tillgängligheten i ett område. Vi har all den kompetens som krävs att bygga det som krävs.

Kajer

Det byggs allt mer i sjönära lägen. Vi renoverar och förstärker gamla kajanläggningar för bättre bärighet eller bygger helt nya.

Betongkonstruktioner – på land och i vatten

Vi är en av landets ledande anläggningsentreprenörer inom väg- och brobygge. Den kunskapen är en stor tillgång när vi bygger betongkonstruktioner, stödmurar, terrasseringar, kranplatser, kajanläggningar och strandpromenader i och omkring exploateringsområden. Vi bygger också broar, ramper och betongtunnlar – allt för att öka tillgängligheten till exploateringsområdet – under och efter bygget.

Våra geotekniker har full koll på hur de byggtekniska egenskaperna i underlaget påverkar grundläggningen och dess livslängd. Hur olika lager jord, lera, berg, sand och grus inverkar på utförandet. Beroende på last gör vi de förstärkningsarbeten som krävs – allt för att undvika erosion, ras och skred. Vi schaktar, gräver, pålar och spontar när så krävs.

Betong som du vill ha den

Vi formsätter, armerar och gjuter alla typer av betongkonstruktioner. Vi vet vilken sammansättning och vilket betongrecept som ger bäst livslängd och vad som fungerar i olika situationer. En kajanläggning i en utsatt havsmiljö kräver en annan lösning än en konstruktion som placeras på torra land.

Vårt servicekoncept

Ett samarbete med oss innebär att vi kommer ut till dig och gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Behovsanalys
  • Geoteknisk analys
  • Konstruktion/specifikation/metodval
  • Grävning
  • Schaktning
  • Pålning
  • Spontning
  • Diverse markarbeten
  • Betonggjutning


Grunda för exploatering

Grundläggning Svevia

Vi gräver, pålar, spontar, schaktar, spränger och gjuter upp till och med husgrunden när nya områden ska bebyggas.

Ledningsarbeten vid exploatering

Vatten och avlopp. Foto Patrik Trägård

Svevia är specialist på alla typer av markarbeten när ledningarna ska i jorden –  vatten, avlopp, fjärrvärme, el och bredband.

Svevia muddrar inlopp, förstärker kajer, utför betongarbeten med mera.

Se våra tidigare projekt

Vi muddrar inlopp, förstärker kajer, utför betongarbeten, grundförstärker, asfalterar och målar vägmarkeringar.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här!