Förebyggande brounderhåll

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Svevia underhåller broar Foto Hanna Teleman

En bro behöver lite extra omvårdnad

Vi rengör, impregnerar, lagar och röjer

Med det förebyggande brounderhållet ser vi till att de broar som du ansvarar håller längre och att du slipper onödiga reparationer.

Bestäm servicenivå

Du bestämmer själv vad du vill ha utfört, bro för bro –  allt enligt det serviceavtal vi kommer överens om.

Brobyggare med känsla för helheten

En bro ska tåla mycket under sin livslängd. Tung och intensiv trafik sliter. Vägsalt, vatten och smuts tär på både betong- och stålkonstruktioner. Mekanisk nötning av dubbdäck gör sitt samtidigt som olika typer av påkörningsskador frestar på de ingående brodelarna. Brunnar för dagvatten kan sättas igen.Genom att låta oss sköta det förebyggande underhållet förlänger du livslängden på konstruktionen och ser till att mindre skador inte får möjlighet att växa sig större.

Bestäm servicenivå

I ett serviceavtal definierar vi vilken typ av underhåll som gäller för olika konstruktioner.

I förebyggande syfte genomför vi sedan löpande besiktningar, högtryckstvättar och impregnerar betong. Vi håller ett öga på broskarvar och ser till att asfalten inte är skadad och  att avlopp och brunnar för dagvatten fungerar som de ska. Där det behövs kan vi bättra på färgen och rostskyddet på stålkonstruktioner, räcken och lyktstolpar. Dessutom lagar vi stängsel, bullerskydd och eventuella stänkskydd. Om du vill kan vi också röja sly i slänterna/brokonerna utefter bron.
Vårt servicekoncept

I ett serviceavtal definieras vad du vill ha utfört. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med.

Det här kan vi göra
 • Besiktning
 • Spolning och rengöring av brokonstruktion
 • Impregnering
 • Målning
 • Blästring
 • Betonglagning
 • Översyn av broskarvar
 • Laga asfaltbeläggning
 • Ny asfaltbeläggning
 • Lagning av nät och räcken
 • Lagning av vind- och stänkskydd
 • Reparation av bullerplank
 • Underhåll av skyltar
 • Översyn av kabelstegar, rörinstallationer
 • Underhåll av avlopp/dagvatten
 • Avspärrningar vid påkörning
 • Röjning av slänter/brokoner
 • Snöröjning

Kunskapen som bygger bron

Svevia bygger broar

En motorvägsbro över E4:an eller cykelöverfart över ån. Vi har kunskapen att bygga över land och vatten – i obanad terräng eller i störningskänslig storstadstrafik.

En bärande serviceidé

Svevia utför broreperation

Svevia reparerar alla typer av broar och tillhörande betongkonstruktioner. Vi bilar och fräser, armerar och gjuter, blästrar och målar.

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.

Kontakta oss för rådgivning.