Broreparationer

Svevia reparerar alla typer av broar och tillhörande betongkonstruktioner. Vi bilar och fräser, armerar och gjuter, blästrar och målar. Bland annat.

Svevia reparerar broar Foto Svante Örnberg

En bärande serviceidé

Hållbara reparationer

En bro är en investering i mångmiljonklassen. Vi vårdar samhällsinvesteringarna genom att reparera allt från gång- till järnvägsbroar.

Integrerat brounderhåll

Att se till helheten är oftast klokt. Med integrerat brounderhåll reparerar vi broar samtidigt som vi tar hand om det förebyggande underhållet.

Samhällsnyttiga broreparationer

Skadade kantbalkar, läckande tätskikt, trasiga vägräcken, sliten asfalt och skadad betong. Vi tar hand om och reparerar alla typer av brokonstruktioner - viadukter, ramper, motorvägsbroar, järnvägsbroar med tillhörande anläggningar i form av stödmurar, terrasseringar, fundament, på- och avfarter etc. Och det oavsett om bron går över land eller vatten.

Vi känner konstruktionen på djupet

Genom att vi arbetar över hela landet vet vi hur olika klimatförhållanden och trafikmängder påverkar betongkonstruktionen - både på ytan och på djupet. Med ett proaktivt arbete är det möjligt att både förlänga livslängden på olika konstruktioner samt minska framtida underhållskostnader.

Teknik och metoder i framkant

Vi är väl förtrogna med den senaste tekniken och metoderna när det gäller skyddsbetong, broisolering, reparation av olika typer av betongkonstruktioner. Oavsett om skadorna beror på frostsprängning, påkörningar, vägsalt, vatten eller som en följd av mekanisk nötning från exempelvis dubbdäck. Speciellt fokus har vi på åtgärder som säkrar robustheten så att konstruktionen bibehåller sina tekniska egenskaper över tid.

Bärande kunskap

Vi bilar, fräser, blästrar, armerar, gjuter, tätar, asfalterar och färdigställer broytan enligt byggkonstens alla regler. Och när vi ändå håller på kan vi även reparera räcken, staket, stöd- och skyddsmurar etc. Vi arbetar också med kabelstegar, belysning och tar hand om rörinstallationer för bland annat bortforsling av dagvatten.

Nyttig trafikplan

Allt är inte bara teknik. En broreparation kräver också noggrann planläggning för hur trafiken ska styras om under arbetets gång. Samhällsvinsterna kan bli betydande med en smart lösning och trafikanordningsplan (TA-plan). Bilisterna ska slippa onödiga förseningar och arbetsplatsen måste vara säker för både yrkesarbetare och trafikanter. Tillsammans med dig gör vi upp planerna  och ser till att arbetet flyter på för maximal samhällsnytta.

Integrerat brounderhåll

På senare år har vi fått allt fler integrerade uppdrag inom brounderhåll. Det betyder att vi även arbetar med förebyggande åtgärder, att vårda konstruktionerna innan skador har uppstått. Vi besiktar och tvättar broar, fundament samt impregnerar betong och målar eventuella stålkonstruktioner. Vi röjer marken runt omkring från sly och buskar och gör de markarbeten som krävs. Genom kontinuerliga besiktningar upptäcker vi brister i tid innan skadorna uppstår.

Vårt servicekoncept

Upphandla en enskild broreparation eller ett löpande integrerat uppdrag där både reparationer och förebyggande underhåll ingår.

Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Metodval
 • Besiktning
 • Bilning
 • Fräsning
 • Svetsning
 • Armering
 • Blästring
 • Betonglagning/gjutning
 • Ytbehandling och tätning
 • Stålarbeten
 • Asfaltering
 • Lagning av vägräcken, stängsel, plank
 • Vägmarkering
 • Vägskyltar
 • TA-planer

Kunskapen som bygger bron

Svevia bygger broar

En motorvägsbro över E4:an eller cykelöverfart över ån. Vi har kunskapen att bygga över land och vatten – i obanad terräng eller i störningskänslig storstadstrafik.

En bro behöver extra omvårdnad

Svevia underhåller broar Foto Hanna Teleman

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Lång erfarenhet av att underhålla broar

Uppdraget gäller reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet.