Sanering av mark och vatten

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning. Vi hjälper bland annat till med med sanering av mark, vatten och sanerar förorenade områden inför kommande byggprojekt.

Sanering - vi hjälper dig att sanera förorenade platser

Specialister på att sanera förorenade områden

Förorenad mark och förorenat vatten är ofta ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Det kan till exempel handla om gamla och nedlagda industritomter där sanering är nödvändig för att kunna bygga nytt på platsen. Svevia har lång erfarenhet av olika typer av saneringsuppdrag och använder sig av flera olika metoder utifrån förutsättningarna på platsen.

Vi erbjuder olika typer av anläggningar och metoder för sanering av förorenat vatten. Med mobila vattenreningsanläggningar behandlar vi och sanerar vatten på plats i det förorenade området. Vi erbjuder även större platsbyggda anläggningar då behovet finns.

Vi hjälper dig med allt. Från att ta reda på om området är förorenat, till sanering, uppföljning, slutrapport och efterkontroller. När saneringsarbetet är avslutat har vi även resurser för att hjälpa till med mark- och anläggningsarbeten - på så sätt kan vi hjälpa till hela vägen, och återställa ytor eller hjälpa till att bygga upp och skapa en ny miljö på platsen.

Sanering - Behöver du rådgivning eller önskar du ett kostnadsförslag? Kontakta våra specialister.
Kontakta våra specialister

Vi hjälper dig med sanering och åtgärdsförslag. Behöver du rådgivning eller önskar du ett kostnadsförslag? Kontakta våra specialister.

Svevia hjälper dig med sanering av förorenad mark.

Giftfri mark

Förorenad mark oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Svevia hjälper dig med vattensanering av förorenade områden.

Rent vatten

Rent vatten ska vara en självklarhet. Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag.  Vi har lång erfarnhet av vattenrening och att hantera olika typer av föroreningar i vatten.

Svevia hjälper dig med hantering av förorenade massor

Återvinning

Vi hjälper till med hantering av förorenade massor och schaktmassor. Våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av restprodukter såsom jord från saneringsuppdrag, sandningssand, betong, asfalt och tvättränneslam.

Svevia använder olika saneringsmetoder anpassade efter uppdraget.

Våra metoder

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar saneringsmetoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver. Kontaka oss för rådgivning och svar på vilka saneringsmetoder som lämpar sig för ditt uppdrag.

Svevia kan hjälpa dig hela vägen - från markundersökning och miljökontroll till sanering av det förorenade området.

En helhetslösning

Svevia har lång erfarenhet av sanering av förorenade områden och kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och markundersökning till sanering och myndighetskontakter.

Förbereder för 

industriverksamhet 

Svevia sanerade marken vid Lessebo sågverk

Svevia sanerar marken vid Lessebo sågverk för att bereda plats åt ny industriverksamhet. För att utföra saneringen används det effektiva fältverktyget XRF.

Svevia sanerade PCB-förorenad skolgård

Ren skolgård

Saneringsarbetet utfördes under pågående skolverksamhet. Eleverna behövde tillgång till utevistelse, och tryggt kunna leka på skolgården under pågående sanering.

Svevia sanerade gasverkstomt i Kristianstad

PAH och cyanider

PAH och cyanider hittades i marken kring gamla gasverket i Kristianstad. Hela 54 000 ton förorenade massor måste nu schaktas upp och fraktas bort för att marken ska bli användbar igen.

Behöver du hjälp med sanering? Kontakta oss för rådgivning.