Föroreningar efter drivmedelsdepå i Östersund

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mark- och industrisanering

BESTÄLLARE

Östersunds kommun

FÖRORENING

Bensen, alifater, aromater och PAH

PROJEKTET FÄRDIGSTÄLLT

Februari 2016

Uppdraget innefattade sanering av ett område om 770 m2 inom Svevias anläggningsentreprenad Viadukt Söder, där en 130 m lång bro byggs över järnvägen intill Storsjö-strand.

I förfrågningsunderlaget fanns en notering om en mindre mängd föroreningar som uppskattades till cirka 30 kubikmeter. Inför byggstarten valde kommunen att själv gräva på det ställe där det, enligt de markundersökningar som gjorts innan byggstart, hade identifierats föroreningar. Grävningsarbetet avbröts i tidigt skede då omfattningen visade sig vara större än vad som tidigare uppskattats.

En inledande miljöteknisk markundersökning utfördes för att ta reda på utbredning inom arbetsområdet. Dieselförorening påträffades i de naturliga jordlagren ca 1-3 m ner i marken. I fyllnadsmassorna påträffades inslag av tjärhaltig takpapp. En drivmedelsdepå har tidigare funnits inom arbetsområdet och cisterner har stått upptravade längs järnvägsspåret. Det bedöms som troligt att föroreningarna på området härstammar från spill eller läckage från den historiska verksamheten.

Arbetet innebar utförande av miljöteknisk markundersökning, uppschaktning av förorenad jord samt transport och mottagning. Saneringen skedde i nära samarbete med Svevia anläggning och Östersunds kommun. Arbetet med brobygget återupptogs i april 2016.