Sanering efter galvanisk ytbehandlings­verksamhet i Bankeryd

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mark- och industrisanering

BESTÄLLARE

Jönköpings kommun

FÖRORENING

Metaller, Olja

PROJEKTET FÄRDIGSTÄLLT

2016

På fastigheten i Bankeryd i Jönköpings kommun låg en f.d. industribyggnad i trä och betong där Bankeryds Nickel och Krom HB och Emil Anderssons Nysilverfabrik bedrev galvanisk ytbehandlingsverksamhet mellan 1930-talet och år 1996. Verksamheten hade orsakat föroreningar i form av främst metaller inklusive kvicksilver och silver samt cyanid i marken.

Metall- och cyanidhaltigt processvatten släpptes ut i ett dike som löpte över åkermark ned till Lillån som ingår i Vätterns vattenskyddsområde. Själva industribyggnaden var också till viss del förorenad av tungmetaller (främst koppar, krom, kvicksilver, nickel och silver).

Svevia utförde mellan februari 2015 och mars 2016 sanering i form av en totalentreprenad med syfte att riva byggnaden och genom schaktsanering under byggnad, längs dike och vid Lillåns strand återställa marken så att den kunde användas som åker- och betesmark.

Totalentreprenadens delar utgjordes av inledande projektering av saneringens omfattning inklusive upprättande av saneringsanmälan samt miljökontrollprogram, rivning av förorenad byggnad och inventarier inklusive asbest, schakt och borttransport av förorenad jord och övrigt avfall, utförande av miljöprovtagning under saneringen samt slutrapportering enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden, utgåva 6. Inklusive rapportering av nyckeltal och av återfyllning samt återställning av dike, strandkant och vegetationsytor.