Sanering av Mark i Norra Djurgårdsstaden

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Marksanering

KONTRAKTSUMMA

40 miljoner kronor

PLATS

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

PROJEKTTID

2015 - 2016

Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, fortsätter ta form. Saneringen utförs vid området som kallas Brofästet och där det tidigare fanns ett kol och koksupplag. I uppdraget ingick schakt och borttransport av cirka 100 000 ton massor.

Brofästet ligger längs med Husarvikens södra strand och är en del av ett stort exploateringsområde i Norra Djurgårdsstaden. Området Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela projektet, från organisation och planering till inflyttningsklara bostäder och lokaler.

Föroreningarna i området härstammar från det tidigare gasverket som startades under 1890-talet. I norra delen av Brofästet har kol och koks förvarats och på resterande delar fanns industribyggnader. Föroreningarna består i de flesta fall av rest- eller biprodukter från gasproduktionen. I huvudsak har höga halter av PAH och tungmetaller påträffats i området. Även cyanid fanns ställvis i området samt oljor, aromater, fenoler och svavel.

I entreprenaden ingick provgropsgrävning, schakt i rutor, transport och mottagning samt återfyllning. Även pumpning av förorenat vatten med sedimentering samt bergrensning ingick i entreprenaden. Under arbetets gång påträffades stora mängder betongfundament och kulvertar som revs för att kunna färdigställa schakten.

Under hela projektets gång ställdes höga miljökrav på både maskiner och utförande. Ytterligare försiktighetsåtgärder krävdes för att bevara de skyddsvärda träden längs med Husarvikens strand.