När hav blev till land på Lilla Essingen

Med Svevia som ansvarig entreprenör förvandlades en vik av Mälaren till en plats för 600 nya bostäder.

Fakta

PROJEKTNAMN

Primus UH 5 Utfyllnadsentreprenad

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

ORT

Stockholm, Lilla Essingen

KONTRAKTSSUMMA

46 miljoner

PROJEKTTID

Augusti 2022 - oktober 2023

KUND

Exploateringskontoret, Stockholms Stad

HUVUDSAKLIGA MOMENT

Muddring, utfyllnad, fallviktspackning erosionsskydd, Glacis

Vill man få en ö att växa i storlek krävs det att man tar sig an en mängd utmanande uppgifter, såväl ovan som under vattenytan. Med Svevia som ansvarig entreprenör förvandlades en vik av Mälaren till en plats för 600 nya bostäder.

Där viken Primushamnen tidigare görs nu plats för ett bostadsområde med förskola, restauranger och strandnära esplanader. Viljan att bygga ut Lilla Essingen hade funnits länge och när Exploaterings­kontoret i Stockholms Stad beslutade sig för att förbereda helt ny mark på ön gick uppdraget till Svevia. I ett omfattande projekt, till 90 procent bestående av sjöarbeten, blev Lilla Essingen inte mindre än 6 000 kvadratmeter större, 2023. Utöver muddring, utfyllnad och vattenarbeten gör den ovanliga metoden ”fallviktspackning” att projektet sticker ut, både på Svevias och Stockholms Stads meritförteckningar.

Bergkross på djupet

För att kunna bygga en helt ny markyta där det tidigare varit vatten, måste arbetet bokstavligen börja från botten. I detta fall ända nere från sjöbotten, berättar Mikael Porsbratt, entreprenadchef hos Svevia.

─ Vi började med att muddra bort mängder av löst och instabilt material från botten av sjön. När muddringsarbetet var färdigt fyllde vi på med bergkross, ner till som mest 14 meters djup och upp till två meter över vattenytan. Totalt gick det åt 60 000 kubikmeter bergmaterial för att skapa den nya landytan, säger Mikael.

Drog nytta av kylan

Stora delar av arbetet utfördes i vattnet, ofta direkt från pråmar. Allt utfyllnadsmaterial levererades sjövägen, via pråmar och fartyg som lastade av bergkrosset direkt i vattnet. Muddermassor om 6 000 kubikmeter schaktades till tre anlagda bassänger där de fick torka innan de kördes vidare till deponi. Att arbetet till viss del utfördes under vintersäsong utmanade genom is, vind och kyla men det fanns också möjlighet att utnyttja frysgraderna till projektets fördel.

─ Alla muddermassor fick inte plats i bassängerna och behövde snabbt forslas bort från platsen. Vi lät medvetet massorna frysa, för att sedan bryta sönder dem och köra bort materialet i fast istället för flytande form. En snilleblixt från Svevias kreativa platschef Martin Sundelin, som sparade oss både transportkostnader och tid, säger Mikael.

Kunskap kring tung metod

När muddringen klarats av och det utvalda området i Mälaren fyllts ut med bergkross, måste materialet packas ordentligt för att bli solid mark. I Lilla Essingens fall, med hjälp av den i Sverige ovanliga metoden fallviktspackning. En mycket djupgående packningsmetod som lämpade sig väl för projektets speciella förutsättningar. Vid fallviktspackning packas bergmaterialet genom att en lyftkran släpper ner en fallvikt, en 20 ton tung stålkloss, från cirka 15 meters höjd.

─ Totalt kompakterades 1300 punkter i ett utmätt rutsystem. Fallvikten släpptes ner 3 800 gånger innan vi var färdiga. Materialet packades på en relativt stor yta, ned till cirka 10 meter under vattennivån. När man fyller ut i vatten måste man packa allt samtidigt och man behöver komma djupt ner. Fallviktspackning är en spännande metod som vi verkligen uppskattade att få mer erfarenhet av. Svevia kunde också föreslå ett något annorlunda utförande än det som var tänkt från början, vilket ledde till lägre kostnader och kortare tidsåtgång just för packningsmomentet, förklarar Mikael.

Brutit ny mark tillsammans

Svevia stod för flera idéer som optimerade arbetet under resans gång och tack vare en öppen dialog och ett gott samarbete med Exploateringskontoret i Stockholms Stad kunde många förbättringsförslag genomföras. Ett mycket lösningsorienterat förhållningssätt präglade klimatet mellan parterna och Mikael Porsbratt lyfter lyhördheten hos beställaren som en av nycklarna till projektets framgång. Känslan är i allra högsta grad ömsesidig, menar Sven Brodin, senior byggprojektledare på Exploateringskontoret.

─ Svevias organisation bestod av kunniga medarbetare som var kreativa och lätta att samarbeta med, både i produktions- och ekonomifrågor. Det uppstod oförutsedda moment vid muddring och fyllning men det var aldrig några problem att komma överens. Framförallt upplevde vi en flexibilitet vid de tidsförskjutningar som av olika anledningar uppstod i projektet, där Svevia var mycket lösningsfokuserade och såg till att allt löste sig på bästa sätt. Vi har brutit ny mark tillsammans på Lilla Essingen och jag kan varmt rekommendera Svevia som entreprenör, säger Sven.