Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mångfald och inkludering

OM IINITIATIVET

Som första företag i branschen har Svevia använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

Byggcheferna har länge arbetat för en mer inkluderande bransch och satte ljuset på frågorna ytterligare genom att ta fram ett sätt att mäta machokulturen, ett machoindex. Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

– Vi har länge arbetet med frågor som rör kulturen och jargongen och med att öka andelen kvinnor i företaget. Medvetenheten om behovet av bland annat ökad jämställdhet har ökat dramatiskt i branschen de senaste åren, men machokulturen verkar trots detta bestå. Vi vill mäta förekomsten av machokultur för att få förståelse för vilken typ av uttryck eller typ av machokultur som är vanligast hos oss, så att vi vet vad vi ska ta itu med, säger Mattias Gretzer, regionchef på Svevia.

Han konstaterar att det är av yttersta vikt att ha en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö, inte minst ur ett rekryteringsperspekiv.

– Vi vill locka till oss och behålla de bästa medarbetarna och de bästa ledarna. Ska vi kunna göra detta måste vi ha ett klimat på våra arbetsplatser där alla medarbetare är inkluderade och delaktiga. En inkluderande arbetsmiljö leder också till andra positiva effekter som en förbättring i säkerhetsarbetet, högre arbetsglädje och högre lönsamhet. Det är alltså mycket affärskritiskt att jobba med att skapa en arbetsplats för alla.

Svevia gjorde sin första mätning 2021, där 2 000 medarbetare svarade på enkäten. Totalindex landade på 26 procent, att jämföra med branschsnittet på cirka 50 procent.

– Det är naturligtvis bra att vi har ett lägre index, men vi kan inte vara nöjda när var fjärde anställd upplever att det finns en machokultur i företaget. Vi har arbetat med attitydfrågor länge och tack vare den här kartläggningen får vi ännu bättre verktyg för det arbetet.

Svevia gör nu en ordentlig satsning för att behålla och locka till sig de bästa medarbetarna och de bästa ledarna.

– Ska vi lyckas med detta är kulturen och jargonen en nyckelfaktor. Machoindex kommer vara en av våra viktiga mätetal för att visa på en förändring och förbättring, avslutar Mattias Gretzer.

Svevia lyfts fram som gott exempel av upphandlingsmyndigheten

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att tillsammans utveckla stöd för att främja att sociala hänsyn tas vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn i form av villkor avseende jämställdhet och ickediskriminering.

Som ett led i att sprida kunskapen om hur man kan minska jämställdhetsproblem på arbetsplatser lyfter Upphandlingsmyndigheten fram Svevia som ett lärande exempel.

Upphandlingsmyndigheten: Svevia mäter graden av machokultur för att vara en attraktiv leverantör, kund och arbetsgivare.