Efterbehandling med biologisk mångfald i fokus

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Hållbarhets­projekt

SAMARBETSPARTNER

Tillsynsmyndighet och markägare

FINANSIERING

Huvudsakligen internt

PROJEKTTID

2020 - tillsvidare

När en täkt ska stängas sker en efterbehandling av täkten. Svevia skriver numera in i sina avtal att en efterbehandling ska ske med hänsyn till biologisk mångfald. Ett exempel på åtgärder för biologisk mångfald är att skapa miljöer för flera olika arter. Solvända slänter för bin samt stenrösen för grod- och kräldjur är några åtgärder som kan bidra att få mångfald på platsen. Även under en täkts drift arbetas det aktivt med biologisk mångfald med till exempel strategiskt placerade rösen av sten.

Sedan några år har det blivit allmänt accepterat att förlusterna av biologisk mångfald är lika allvarliga, eller allvarligare, för människans långsiktiga överlevnad på jorden som klimatförändringarna. Vi på Svevia arbetar därför aktivt med att bevara och tillskapa biologisk mångfald både under våra täkters drifttid och vid efterbehandlingen av täkterna.

Det ingrepp i naturen en täkt skapar är ofta gynnsamt för många skyddsvärda pionjärarter. Under täktens drifttid är det därför viktigt att uppmärksamma eventuella biotoper som finns på platsen och visa hänsyn för dessa. Svevia arbetar aktivt med att anpassa verksamheten för det natur- och djurliv som finns på platsen.

I flera av Svevias täkter har biotoper tillskapats vid efterbehandling av täkterna för att gynna den biologiska mångfalden på platsen. Exempelvis lämnas ofta bergskärningar på platsen för att gynna pionjärarter samt möjliggöra häckning för fåglar. Vattensamlingar har även lämnats i täktbotten ihop med stenrösen för att tillskapa attraktiva miljöer för groddjur och insekter.

Fågellivet i bergtäkter är ofta rikt och under drifttiden av en av Svevias bergtäkter i mellansverige började en pilgrimsfalk häcka i bergsskärningen. För att möjliggöra en attraktiv häckningsplats efter täktens avslutande, ändrade därför Svevia efterbehandlingen i samråd med Länsstyrelsen, för att tillskapa en gynnsam miljö för fågeln som på så sätt kunde fortsätta att häcka på platsen.

Med relativt få och enkla medel går det att anpassa verksamheten så att biologiskt rika miljöer består och att nya tillskapas. Många av åtgärderna kan utföras under driftskedet av täkten och höga naturvärden kan därmed samexistera sida vid sida med täktverksamheten, för att sedan bevaras vid en efterbehandling för att i så stor utsträckning som möjligt gynna vår biologiska mångfald.

Fakta: Detta säger miljöbalken

Efter att en täkt avslutats skall den enligt miljöbalken efterbehandlas. Detta skall ske i enlighet med det villkor i tillstånd som finns för täkten samt i samråd med tillsynsmyndighet och markägare. De vanligaste typerna av efterbehandling av täkter är att återskapa skogsmark på platsen, eller att tillskapa en sjö på platsen om förutsättningar för detta finns.