Publicerad 2019-10-22

Bättre väg mellan Ånäset och Estersmark

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket förbättra väg 741 genom byarna Ånäset och Estersmark i Västerbotten som länge har haft problem med bärighet, spårbildning och krackelerad beläggning.

– Det här är en klassisk landsväg genom åkerlandskap, där utmaningen är att det finns få möjligheter för vattnet att rinna undan, säger Jonas Fredriksson, Svevia.

En vägkonstruktion består av sten och grus och är byggd för att en viss mängd vatten ska kunna passera.

– Men när vattnet inte har någonstans att rinna utan blir kvar i vägen uppstår det förskjutningar i vägmaterialet, det bildas håligheter eller tjälskott och sakta men säkert blir konstruktionen ostadig. Ju längre man väntar med att åtgärda sådana skador desto större skador uppstår.

Grävningsarbetet har påbörjats och kommer att påverka framkomligheten på sträckan. Hastigheten kommer att sänkas och det kommer periodvis att finnas hinder på vägen.

– Säkra och framkomliga vägar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Alla ska kunna komma fram tryggt och säkert även här i Västerbottens inland. Men för att vi ska kunna åtgärda vägskador och göra förbättringar måste framkomligheten tillfälligt begränsas, säger Jonas Fredriksson som uppmanar passerande trafik att visa hänsyn och respektera vägarbetare och arbetsmaskiner som jobbar på vägen.

Samtliga vägtrummor kommer att ersättas. Det görs dels för att minska vandringshinder för vattenlevande djur, men också för att så långt som möjligt skapa goda förutsättningar för avvattning. Sträckan kommer att få ny beläggning samt att all befintlig belysning kommer att bytas ut.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, och ska vara avslutat sista september 2020. Kontraktet är värt cirka 28 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Jonas Fredriksson, arbetschef, Svevia, tfn; 070 – 386 88 08

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 1800 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.