De långsiktiga marknadsutsikterna är goda. Svevia är ett stabilt företag med hög kompetens och god finansiell ställning där en majoritet av vår verksamhet har en sund lönsamhet, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef.

Nedskrivningar i division Industri påverkar Svevias resultat​

Svevia redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2024 om -117 miljoner kronor (-4). Resultatet påverkas negativt av projektnedskrivningar inom division Industri. Orderingången uppgick under perioden till 4,8 miljarder kronor (5,5). Orderstocken ökade med tio procent till 15,1 miljarder kronor (13,5). Det operativa kassaflödet förbättrades och uppgick till 273 miljoner kronor (112). ​

– Övriga divisioner och dotterbolaget Arento presterar i linje med förväntningar i en utmanande marknad. Nedskrivningarna som är genomförda i division Industri har sin grund i en omvärdering av risker och möjligheter i projektportföljen, säger Joachim Hallengren, ​
vd och koncernchef. ​

Orderingången i det första kvartalet var god. Division Drift hade ett bra utfall av årets anbudssäsong och division Industri säkrade flera kommunala utläggningskontrakt. Den snörika vintern ökade omsättningen för division Drift, men medförde samtidigt en lägre rörelsemarginal. Division Anläggning hade en lägre projektaktivitet vilket ledde till att de fasta kostnaderna inte täcktes fullt ut. Dotterbolaget Arento levererade ett starkt resultat i första kvartalet. ​

– Vår starka orderstock och det förbättrade kassaflödet gör Svevia väl positionerat för framtiden och väl rustade att möta marknadens efterfrågan av infrastrukturprojekt och drifts- och underhållstjänster, avslutar Joachim Hallengren, vd och koncernchef.

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se