Artikel bild

Svevia anlägger för dagvatten på Kartåsens industriområde

Svevia ska på uppdrag av Lidköping kommun anlägga dagvattenhantering, en lokalgata samt en gång och cykelväg på Kartåsen. Uppdraget är etapp nio av Lidköping kommuns fortsatta expansion av industriområdet.

– Projektet för etapp nio startades upp under februari. Marken i området är vattenrik, så inledningsvis har vi börjat dika ur för att kunna leda undan vattnet inför schakt- och anläggningsarbetena säger projektchef Fredrik Lundvall, Svevia.

Han berättar att nästa steg är schaktarbeten för att lägga ner ledningar för VA, dag- och spillvatten och för att förbereda anläggandet av den lokalgata som i en framtid kommer att ansluta till väg 44.

– Vår etapp av lokalgatan är cirka 500 meter lång inklusive en rondell som ska beläggas med små gatstenar. För att öka tillgängligheten till området för oskyddade trafikanter anläggs även en gång och cykelväg parallellt med lokalgatan.

Sedan tidigare utför Svevia även etapp sju som också omfattar dagvattenhantering samt VA. Där har Svevia anlagt två stora bassänger/dammar som samlar upp vatten i området innan det fördelas ut på det kommunala vattenledningsnätet.

Projekten är tillsammans värda cirka 14 miljoner. Projektet för etapp sju avslutas under mars medan etapp nio ska vara färdigställt i månadsskiftet juni-juli.

För ytterligare information kontakta
Fredrik Lundvall, projektchef, division Anläggning, telefon: 08-764 23 21


Presskontakt