Artikel bild

Svevia gör väg 120 mer trafiksäker mellan Göteryd och Delary

Väg 120 mellan Göteryd och Delary i Kronobergs län, är en del av den viktiga transportled som sammanbinder Älmhult med E4. För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska vägen förstärkas och byggas om så att den blir bredare.

– Vårt uppdrag är att gräva ur vägen för att sedan återuppbygga vägkonstruktionen så att bärigheten förbättras, samtidigt breddar vi den, justerar vägprofilen och skapar trafiksäkra slänter. Vi ska också säkerställa att avvattningen förbättras genom en översyn av diken, dränering samt att anlägga nya vägtrummor. Inom ramen för projektet kommer vi även att avverka i sidoområdena och utföra kanalisation med omläggning av el-, tele- och optokablar.

Den fem kilometer långa vägsträckan är idag bitvis smal, med dåliga omkörningsmöjligheter.

– Sträckans smala utformning gör att trafiken kommer att påverkas under projektet. För att skapa en trafiksäkermiljö och samtidigt skydda våra medarbetare som jobbar i arbetsfordon och på vägen kommer vi att ställa ut trafikanordningsmaterial och sänka hastigheten förbi vår arbetsplats.

Under projektets gång förväntas Svevia att löpande redovisa projektets klimatpåverkan i en klimatkalkyl till Trafikverket.

– Vi behöver alla ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen, och jag tror att vi får störst framgång när det som här sker i ett samarbete mellan kund och entreprenör. Arbetsfordonen i projektet kommer att drivas med det mindre klimatpåverkande drivmedlet HVO100, men vi ser också över utförande och inköp, avslutar Johan Andersson, Svevia.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, sträcker sig över två år och kommer att avslutas med återställningsarbete, asfaltering och målning av vägmarkering under sommaren 2022. Kontraktet är värt cirka 36 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, arbetschef, Svevia, tfn; 013 – 24 46 06

Presskontakt