Etik och hållbarhet

Inköp i Svevia

På Svevia genomsyras allt inköpsarbete av tre värdeord

Engagemang

Det är viktigt att vi känner glädje och engagemang över det vi tillsammans bidrar till att skapa. Det får oss att känna stolthet i vårt arbete. Engagemang växer när vi interagerar med varandra.

Samarbete

Framgång skapas genom nära samarbete med andra, där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap. Genom en öppenhet mellan chefer och medarbetare, samt tillsammans med kunder och samarbetspartners, växer vi som företag.

Ansvar

Genom att tydligt ser vår roll och vårt värde blir det naturligt att ta ansvar, oavsett om det handlar om att hjälpa en kollega, skapa ekonomiska resultat eller leverera kundservice och produkter i toppklass. Tillsammans tar vi också ansvar genom att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Etik och hållbarhet

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Med ett bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi leverera kvalitet till våra kunder. Därför är det viktigt att vår policy och våra värderingar är gemensamma och efterföljs.

Vi har samma krav på våra leverantörer som på oss själva, där våra affärsetiska krav utgör riktlinjen för vårt arbetssätt.  

Det är viktigt att kunna stå för arbetet, oavsett vem som utför det.  

Det är därför viktigt att du som leverantör är medveten om våra krav, detta för att ge vår kund den kvalitet som utmärker Svevia.

Viktiga dokument samlade
Information till dig som arbetar på uppdrag av Svevia

Som underentreprenör förväntar vi oss att du agera i enlighet med vår säkerhetskultur, våra värderingar och att du bidrar till trivsamma och inkluderande arbetsplatser.

Läs mer här.


Ansvarsfulla inköp

Kunskap och insikt hos våra medarbetare är viktigt för att kunna genomföra ansvarsfulla inköp. I våra riktlinjer för inköp har följande övergripande målområden tagits fram:

  • Alla inköp/ upphandlingar ska utföras av inköpsbehöriga
  • Inköp/ upphandling ska bedömas utifrån ett totalkostnadsperspektiv och en helhetssyn där Svevias totala lönsamhet är överordnad enskilda resultatenheters
  • Alla avtal ska dokumenteras och införas i avtalsdatabasen i vårt inköpssystem (Inköpsportalen)
  • Inköpen ska präglas av god affärsetik och affärsmässighet samt baseras på sund konkurrens och samarbete efter tecknat avtal
  • Hållbarhetskrav på samarbetspartners och leverantörer ska kommuniceras via Svevias affärsetiska krav som ska biläggas alla upphandlingar
  • Inköpsverksamheten ska förbättras genom kontinuerlig leverantörsuppföljning och analys

Du som ska skicka en e-faktura till Svevia  välja mellan tre olika faktureringssätt. Läs mer om alternativen här.

Fakturor som skickas till Svevia måste innehålla viss obligatorisk information. Här hittar du en lathund.

Här hittar du information om de regler och föreskrifter som är gemensamma i bygg- och anläggningsbranschen.