Sunda affärer

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga relationer.

Hög integritet i alla sammanhang

Svevia köper varje år varor och tjänster för betydande belopp – nästan 80 procent av bolagets omsättning går till betalningar till leverantörer och entreprenörer. Tjänster, framförallt åkeri- och maskintjänster och underentreprenader, står för mer än två tredjedelar. Majoriteten av Svevias leverantörer och entreprenörer finns i Sverige.

Utgångspunkten är att Svevias inköp ska hanteras så centralt som möjligt. I dagsläget hanteras avtal som står för omkring 20 procent av kostnadsmassan centralt och resten är projektrelaterade avtal som plats- och arbetschefer förfogar över. Svevia genomför riskanalyser av leverantörer för entreprenadarbeten innan avtal tecknas, där bland annat kontroll av kreditvärdighet och kollektivavtal ingår.

Uppförandekod som utgångspunkt

Svevias uppförandekod och affärsetiska riktlinjer är baserat på Näringslivskoden som förvaltas av Institutet Mot Mutor samt överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK) som tagits fram av en rad aktörer inom branschen. Som en grundstomme för uppförandekoden ligger Internationella FN-konventioner om mänskliga rättigheter och relevanta konventioner från International Labour Organization (ILO).

I uppförandekoden slås fast att Svevias alla relationer ska skötas professionellt och att otillbörliga fördelar inte får förekomma. Uppförandekoden ingår som ett väsentligt villkor i avtal med leverantörer och uppdragspartners.

Underentreprenörer granskas regelbundet med fokus på finansiell status och arbetsrättsliga förhållanden.

Mål och utfall

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Vår företagskultur ska
präglas av hög etik.

Sunda leverantörer

Mål 2023:

85%

Mätbart mål till år 2023 är att 85 procent av leverantörerna ska vara bedömda och godkända enligt Sunda leverantörer.

Utfall 2022:

84%

2021: 81
2020: -

Affärsetik

Mål 2023:

100%

Mätbart mål till år 2023 är att samtliga med arbetare löpande ska genomföra affärsetikutbildningen Sunda affärer.

Utfall 2022:

92%

2021: 88
2020: 89

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Referensprojekt, innovation och utveckling

Läs om några av våra initiativ och projekt inom området Innovation och utveckling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Först i branschen med vätgasbil

Under 2018 började Svevia använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Säkerhet och arbetsmiljö

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.