Sunda affärer

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga relationer.

Hög integritet i alla sammanhang

Svevia köper varje år varor och tjänster för betydande belopp – nästan 80 procent av bolagets omsättning går till betalningar till leverantörer och entreprenörer. Tjänster, framförallt åkeri- och maskintjänster och underentreprenader, står för mer än två tredjedelar. Majoriteten av Svevias leverantörer och entreprenörer finns i Sverige.

Utgångspunkten är att Svevias inköp ska hanteras så centralt som möjligt. I dagsläget hanteras avtal som står för omkring 20 procent av kostnadsmassan centralt och resten är projektrelaterade avtal som plats- och arbetschefer förfogar över. Svevia genomför riskanalyser av leverantörer för entreprenadarbeten innan avtal tecknas, där bland annat kontroll av kreditvärdighet och kollektivavtal ingår.

Uppförandekod som utgångspunkt

Svevias uppförandekod och affärsetiska riktlinjer är baserat på Näringslivskoden som förvaltas av Institutet Mot Mutor samt överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK) som tagits fram av en rad aktörer inom branschen. Som en grundstomme för uppförandekoden ligger Internationella FN-konventioner om mänskliga rättigheter och relevanta konventioner från International Labour Organization (ILO).

I uppförandekoden slås fast att Svevias alla relationer ska skötas professionellt och att otillbörliga fördelar inte får förekomma. Uppförandekoden ingår som ett väsentligt villkor i avtal med leverantörer och uppdragspartners.

Underentreprenörer granskas regelbundet med fokus på finansiell status och arbetsrättsliga förhållanden.

Två mål för sunda affärer

Svevias fokus inom sunda affärer är dokumenterade avtal med granskade leverantörer samt utbildning av medarbetare.

Utgångspunkten är att risken för otillbörliga affärsmetoder ökar om avtal saknas och där man kan befara att beslutade inköpsprocesser inte följts. Därför är ett av målen för sunda affärer avtalstäckningsgrad, det vill säga hur stor del av Svevias totala inköpskostnader som täcks av konkurrensutsatta, granskade och dokumenterade avtal där beslutade inköpsprocesser följts.

En målsättning för Svevias arbete inom sunda affärer är att uppnå 85 procents avtalstäckningsgrad mätt på koncernnivå.

Svevias andra mål inom området sunda affärer handlar om att samtliga medarbetare löpande ska genomföra affärsetikutbildningen Sunda affärer.

Mål 2023


Svevia ska vara ett bolag att lita på. Vår företagskultur ska präglas av hög etik. Mätbart mål till år 2023 är att 85 procent av leverantörerna ska vara bedömda och godkända enligt Sunda leverantörer*. Mätbart mål till år 2023 är att samtliga medarbetare löpande ska genomföra affärsetikutbildningen Sunda affärer**.


* Sunda leverantörer anges med förhållandet inköpsvolym från leverantörer vilka är bedömda och godkända inom Sunda leverantörer, jämfört med totala inköpsvolym. Inköpsvolym baseras på externa produktionskostnader.

** Med kravet på ”att löpande genomföra” avses att utbildningen ska repeteras vartannat år och att nyanställda ska ha gått den inom en (1) månad från det att de anställdes.

Avtalstäckningsgrad

Statistik avtalstäckningsgrad Svevia


Affärsetik

Statistik affärsetik, Svevia.

Svevias finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Referensprojekt, innovation och utveckling

Läs om några av våra initiativ och projekt inom området Innovation och utveckling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Fossilfri tillverkning av asfalt

Sedan 2018 driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Först i branschen med vätgasbil

Under 2018 började Svevia använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Svevia Innovation Lab - Digital affärsutveckling genom delaktighet

För att snabbare kunna driva förändring och generera nya idéer satsar Svevia på delaktighet genom Svevia Innovation Lab, en strategisk innovationssatsning med start-up modell som förlaga.

App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Säkerhet och arbetsmiljö

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.