Säkerhet för medarbetare och trafikanter

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Säkerhet - en del av Svevias löfte

Att vara bäst i branschen på säkerhet är en del av vårt erbjudande och löfte till kunder, medarbetare och allmänhet.

Svevia arbetar med och i trafik. Vi ska genomföra varje uppdrag på ett säkert sätt, erbjuda trygga och säkra arbetsplatser samt ligga i framkant och leda utvecklingen på säkerhetsområdet. Det är Svevias löfte till kunder, medarbetare och allmänhet och vi tar det löftet på stort allvar. Genom att ständigt förbättra vår säkerhetskultur samt värna om egen och andras säkerhet bidrar vi till en bättre omvärld. Svevias förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete syftar till att ständigt förbättra vår arbetsmiljö såväl fysiskt, organisatoriskt och socialt, allt för att kunna erbjuda Svevias medarbetare arbetslivskvalitet och stärkt arbetshälsa.

Arbetsmiljö

Svevia ska vara bäst i branschen på säkerhet genom att erbjuda de säkraste arbetsplatserna och skapa de tryggaste trafikmiljöerna. Därför arbetar Svevia efter devisen ”Alltid säkerheten först”.

Mål och uppföljning för ökad säkerhet

Säkerhet är ett av Svevias tre fokusområden inom hållbart företagande. Det långsiktiga målet är en säker arbetsvardag för alla där antalet allvarliga arbetsplatsolyckor är lika med noll. På kortare sikt arbetar vi aktivt för att minska arbetsskadefrekvensen i företaget. Genom att mäta arbetsskadefrekvens och sjukfrånvaro får vi ett mått på hur säkra våra arbetsplatser är. Svevia använder BIA, Bygg- och anläggningsbranschens informationssystem om arbetsmiljö, för att rapportera och följa upp olyckor, tillbud och riskobservationer på våra arbetsplatser.

Säkra vägar

Svevia utför uppdrag som definierats, planerats och projekterats av våra kunder och uppdragsgivare, däribland Trafikverket. I rollen som utförare ingår stort ansvar för Svevias medarbetare och andra som deltar i våra uppdrag samt för trafikanter. Att bygga och sköta om Sveriges vägnät på ett kompetent och säkert sätt är ett viktigt bidrag till trafiksäkerheten och Trafikverkets nollvision.

Säkra arbetsplatser

Ingen ska arbeta med hälsan som insats. Svevias platschefer ansvarar för att alla i deras projekt har rätt information och kunskap samt att arbetet utförs på ett säkert sätt.

Svevias arbetsmiljöorganisations arbete stöttas av bolagets skyddskommitté som består av Svevias arbetsmiljöchef, samtliga divisionschefer, chef Arento, en facklig företrädare för tjänstemannakollektivet, en facklig företrädare för yrkesarbetarkollektivet samt ett huvudskyddsombud. Sedan 2013 finns en obligatorisk webbaserad arbetsmiljöutbildning för alla medarbetare i Svevia.

Som ett led i arbetet för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.

Mål och utfall

Med noll olyckor som vision ska Svevia ha branschens säkraste arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer.

Mål 2023:

<3,5

Antal rapporterade olyckor med minst en dags frånvaro per miljon arbetade timmar.

Mätbart mål till år 2023 är att arbetsskadefrekvensen ska understiga 3,5.

Utfall 2022:

4,8

2021: 5,8
2020: 5,0

Välkommen till en säker arbetsplats

Vi vill att du ska känna dig trygg och trivas när du besöker oss. Här hittar du viktig information innan du besöker någon av våra arbetsplatser.

Välkommen till en säker arbetsplats

Referensprojekt, innovation och utveckling

Läs om några av våra initiativ och projekt inom området Innovation och utveckling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Först i branschen med vätgasbil

Under 2018 började Svevia använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Globala mål en väg till hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För Svevia är det en självklarhet att jobba mot de mål som ligger nära vår verksamhet.

Svevias säkerhetsvecka

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.