Emilie Beckman, Funktionsansvarig Hållbarhet på Svevia

"Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen."

Så ska Svevia ta ansvar

Emilie Beckman, Funktionsansvarig Hållbarhet på Svevia.


– Mitt uppdrag är brett. Det handlar dels om långsiktiga strategier som hur Svevia ska kunna vara klimatneutralt år 2045, dels om det konkreta arbetet ute på våra arbetsplatser. Det är i stor utsträckning där vårt hållbarhetsarbete sker. Det är där vi använder maskiner som kräver drivmedel, det är där vi arbetar i riskfyllda miljöer. Och det är där vi har möjlighet att skapa ett Svevia för alla att trivas i.

Ansvar för miljön

– Det ska vara naturligt för oss att varje dag ta ansvar för vår miljö. En klimatsmart verksamhet banar dessutom väg för nya affärer. Såväl kunder, medarbetare som samhället i stort förväntar sig att företag arbetar med ständiga förbättringar för en minskad negativ miljöpåverkan.

Ansvar för vår egen och andras säkerhet

– Många av mina kollegor exponeras dagligen för risker i arbetet. Svevias ska ha branschens säkraste arbetsplatser, både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det ska vara tryggt och säkert att arbeta på och vid vägar.

Ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld

– En hållbar vägbransch behöver medarbetare som speglar samhället, Svevia ska leda den utvecklingen. Det innebär att Svevia ska verka för att öka mångfalden och minska ojämlikheten. Svevia ska vara en arbetsplats för alla.

– Vi ska verka för sunda leverantörskedjor fria från oegentligheter som korruption, barnarbete och osunda arbetsvillkor. Vi ska också verka för minskad miljöpåverkan i leverantörsledet.

- Jag tycker att det är enormt viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att nå de globala målen för 2030.
Här kan du läsa om hur Svevia arbetar för att bidra till de globala målen.

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Referensprojekt, innovation och utveckling

Läs om några av våra initiativ och projekt inom området Innovation och utveckling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Först i branschen med vätgasbil

Under 2018 började Svevia använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Attraktiv arbetsgivare

Svevias fortsatta framgång är beroende av att kunna rekrytera de bästa talangerna och att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare.