Mot en klimatneutral värdekedja 2045

Svevia står bakom två färdplaner med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Svevia har skrivit under Fossilfritt Sveriges färdplaner

Svevia ska ha en klimatneutral värdekedja till år 2045. Vi får det genom att arbeta resurseffektiv i hela värdekedjan och driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder. I praktiken innebär det elektrifiering och nyttjande av förnybar el, materialval, cirkularitet, effektivare transporter och ökad andel fossilfria drivmedel.

Svevias koldioxidutsläppen har minskat sedan 2015. Anledningen är framför allt energieffektiviseringar, ökad användning av förnybara bränslen samt övergång till el från förnybara källor. Svevia har konverterat flera asfaltverk till produktion med bioolja som bidrar till reduktionen av växthusgasutsläpp.

Svevia arbetar för att efterleva ambitionerna i Fossilfritt Sveriges färdplaner för bygg- och anläggningssektorn respektive bergmaterialindustrin.

Beräkningsmetod

Ett viktigt verktyg vid klimatrapportering är GreenHouse gas protokollet (GHG–protokollet), vilket är den internationellt accepterade standarden för klimatrapportering för företag och organisationer. Svevia utför beräkningar enligt GHG–protokollet och använder rekommendationer i Färdplan för fossilfri bygg- och anläggningssektorn för att sätta sina reduceringsmål.

Svevias minskning av klimatpåverkan ska redovisas i absoluta ton koldioxidekvivalenter (ton CO2e) i jämförelse med basår 2015. Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045 (scope 1, 2 och 3).

Rapporteringen enligt GHG–protokollet är uppdelad i olika scope:

  • Scope 1 (direkta utsläpp från förbränning av köpta bränslen)

  • Scope 2 (indirekta utsläpp från köpt el, ånga, värme och kyla)

  • Scope 3 (övriga indirekta utsläpp)

Utfall 2021

År 2021 har Svevia minskat utsläppen från egen verksamhet (scope 1 och 2) i ton CO2e med 22 procent i jämförelse med basår 2015. Klimatpåverkan från Svevias verksamhet orsakas av diesel (64 procent), eldningsolja (13 procent), inköpt el (icke grön el) (13 procent) och gas (7 procent). Koldioxidutsläppen, både relaterat till inköpta bränslen samt till el, har minskat sedan basåret 2015.

Anledningen är reduceringsplikten på bränsle i Sverige, Svevias energieffektiviseringar och ökad användning av förnybara bränslen samt övergång till el från förnybara källor. Svevia har konverterat flera asfaltverk till produktion med bioolja som bidrog till reduktionen av växthusgasutsläppen.

Svevia har rapporterat klimatpåverkan inom scope 3 i utsläppskategori Tjänsteresor (tjänsteresor med flyg, tåg och hyrda bilar samt hotellövernattningar) sedan år 2020. Vi har påbörjat ett arbete med att kartlägga klimatpåverkan inom utsläppskategorierna Inköpta varor och tjänster, Bränsle-och energirelaterade aktiviteter, Uppströms transporter och Avfall inom scope 3. Under 2022 ska vi sätta mål på reducering av klimatutsläppen från de kategorierna.

Färdplan för en klimatneutral byggsektor

Som medlem i branschorganisationen Fossilfritt Sverige har Svevia varit delaktiga i framtagandet av den gemensamma färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Färdplanen sammanställdes i linje med Sveriges mål och samhällets behov för att minska växthusgaserna inom bygg- och anläggningssektorn. I praktiken betyder det att Svevia kommer att behöva köpa in mer klimatneutrala byggmaterial, utveckla och använda mer klimatneutrala byggmetoder och tekniker, minska spill och material-, energi- och transportanvändning vid leveranser av byggmaterial och byggandet samt anpassa byggandet till ett förändrat klimat.

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn
i jämförelse med basåret 2015:

  • 100 procent minskade växthusgasutsläpp till år 2045

  • 75 procent minskade växthusgasutsläpp till 2040

  • 50 procent minskade växthusgasutsläpp till 2030

  • Tydlig minskning av växthusgasutsläpp till 2025

  • Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina
    utsläpp och satt klimatmål mellan år 2020 och 2022

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Projekt för minskad klimatpåverkan

Läs om några av de projekt vi genomfört som bidragit till lägre klimatpåverkan.

Klimatdeklarerad cykelbro i Njurunda

När Svevia byggde en cykelbro i Njurunda krävde Trafikverket en klimatkalkyl, trots att det rörde sig om ett mindre projekt.

Ombyggnation väg 25, Ljungby

Projektet innefattar ombyggnad av ca. 12 km befintlig väg, till mötesfri landsväg med omkörningssträckor.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Säkerhet och arbetsmiljö

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Sunda affärer

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga relationer.