Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Så tar vi ansvar för miljön

Svevias miljöarbete handlar om att ta ansvar. För vår omvärld och för framtida generationer. Det innebär att vi ska minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald i täkter och vägrenar liksom att ersätta naturgrus med ballast vid betongtillverkning.

Miljöarbetet är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Hållbarhetsmål

Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045.

Fokus inom miljö

Svevias miljöpåverkan orsakas främst av den energi och det material som verksamheten förbrukar. Framför allt är det Svevias fordon och maskiner, tillverkande enheter samt etableringar som förbrukar energi och som därmed står för större delen av bolagets koldioxidutsläpp.

Vi strävar efter att minska Svevias negativa miljöpåverkan genom att reducera energianvändning och utsläpp till luft, mark och vatten, återanvända massor och material och genom att hantera farliga ämnen, kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Svevias miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015.

Erbjudande med miljötänk.
Metodutveckling effektivisering och återvinning.

Ruttoptimering

Arbetssätt för att effektivisera körsträckor inom våra uppdrag och minska transportsträckor.

Miljöbättre asfalt

Optimering av tillverkningsprocessen och minskning av energiåtgången.

Återanvändning och återvinning

Vi strävar efter att återanvända jord- och schaktmassor och minska användningen av farliga ämnen och minska mängden avfall.

Miljökrav för våra leverantörer

Gäller både våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

Mål 2023

Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045. Mätbart mål till år 2023 är att för transporter ska CO2e/omsatt mkr understiga 1,5 ton.

Mätbart mål till år 2023 är att för tillverkning ska CO2e/tillverkat ton asfalt³ understiga 1,0 kg.

Asfalttillverkning:

2021: 3,4
2020: 4,3
2019: 8,7

Transporter:

2021: 2,1
2020: 2,1
2019: 2,2

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Referensprojekt, innovation och utveckling

Läs om några av våra initiativ och projekt inom området Innovation och utveckling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Först i branschen med vätgasbil

Under 2018 började Svevia använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Mot en klimatneutral värdekedja 2045

Svevia står bakom två färdplaner Svevia med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Sunda affärer

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga relationer.