Attraktiv arbetsgivare

Svevias fortsatta framgång är beroende av att kunna rekrytera de bästa talangerna och att vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och engagerade medarbetare.

Att ha rätt medarbetare på rätt plats är avgörande för en lönsam och hållbar tillväxt

Svevias framgång är beroende av stolta och engagerade medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad. För samhället, sina kollegor och sig själv.

Så arbetar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare

Vår utmaning är att attrahera och behålla nyckelkompetens i en bransch som präglas av hård konkurrens om de bästa. Därför är det viktigt för oss att erbjuda attraktiva karriärs- och utvecklingsmöjligheter, ett ledarskap som skapar resultat genom sina medarbetare, bra arbetsklimat och en trygg och säker arbetsmiljö.

För att lyckas måste vi vara långsiktigt hållbara - såväl på arbetet som när vi kommer hem till våra nära och kära. För att säkerställa att vi är på rätt väg undersöker vi årligen hur våra medarbetare mår och hur de upplever Svevia som arbetsgivare.

Attraktiva karriärs- och utvecklingsmöjligheter

Varje uppdrag vi tar oss an utmanar och utvecklar oss. Det är något vi trivs med. Genom utmanande uppdrag utvecklas våra medarbetare till att bli det vi vill att de ska vara – specialister. Genom stimulerande arbetsuppgifter, individuella utvecklingsplaner och interna utbildningar och utvecklingsprogram bygger vi basen för att behålla och rekrytera rätt kompetens.

Ledare som skapar resultat genom sina medarbetare

Ledarna är Svevias viktigaste förebilder och kulturbärare. Och förväntningarna på dem är höga. Ledare som visar vägen skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Genom konkreta mål, dialog och feedback skapas rätt förutsättningar för varje medarbetare att utvecklas, prestera och påverka sin arbetssituation.

En arbetsplats för alla

Vi är övertygade om att jämställdhet, mångfald och lika rättigheter bidrar till ökad trivsel och lönsamhet. Ett inkluderande förhållningssätt hjälper oss att förstå, värdesätta och tillvarata olikheter hos oss själva och människor i vår omvärld. Detta skapar engagemang, möjliggör utveckling och stärker såväl våra medarbetare som företaget i stort.

Svevia driver ett långsiktigt arbete för att öka jämställdheten och mångfalden i alla grupper och på alla nivåer i företaget. Vi målsätter, mäter och följer upp vårt arbete för att säkerställa att vi är på rätt väg och vi reagerar och agerar om vi upptäcker att vi inte är det.

En självklarhet är därför att vi fördömer alla former av trakasserier eller kränkande särbehandling och tolererar inte att sådant förekommer på våra arbetsplatser.

Vi stödjer och deltar också i olika aktiviteter som verkar för att öka andelen kvinnor i branschen. Vi deltar även i flera jobbinitiativ som syftar till att stödja unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Mål och utfall

Genom vårt ledarskap och våra medarbetare bygger vi ett
attraktivt och lönsamt Svevia.

Mål 2023:

20

eNPS är lika med andelen ambassadörer minus andelen kritiker.

Mätbart mål till år 2023 är att eNPS ska överstiga 20.

Utfall 2022:

33

2021: 31
2020: 26

Trygga vägar - för en mer inkluderande vägbransch

I samarbete med Stockholms stad har vi tagit fram Trygga Vägar. Ett initiativ som ska förbereda nyanlända och arbetslösa ungdomar för en framtid i vägbranschen.

Läs mer om initiativet

Referensprojekt, innovation och utveckling

Läs om några av våra initiativ och projekt inom området Innovation och utveckling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Först i branschen med vätgasbil

Under 2018 började Svevia använda två vätgasbilar som inspektionsbilar inom uppdraget för driftområde Umeå.

Trygga Vägar - för en mer inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar. Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

Mätning av machokultur för en mer inkluderande arbetsmiljö

Svevia är det första företaget i bygg- och anläggningsbranschen som har använt Byggchefernas machoindex för att mäta graden av machokultur inom bolaget.

App för ökad säkerhet vid ensamarbete

Ensamarbete innebär ofta otrygghet och en ökad risk vid olyckor. Som första företag i branschen har Svevia därför lanserat en app som ska öka säkerheten för medarbetare som utför arbete på egen hand.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Svevias säkerhetsvecka

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.