Lednings- och vägarbete

- Upplands Bro kommun 

Svevia har anlagt ett nytt VA-system i Rättarboda i Upplands-Bro kommun, nordväst om Stockholm.

Området består av ungefär 60 fastigheter, varav hälften är fritidshus. Inom några år väntas antalet fastigheter ha ökat till 150. I stort sett alla kommer att vara för permanentboende.

Lednings- och vägarbete Rättarboda, Upplands-Bro

Det saknades kommunalt VA-system framdraget till området, hushållen hade egna system för att ta hand om spill- och dagvatten. Dricksvattenförsörjningen skedde genom en provisorisk sommarvattenledning.

Bra för miljön

Området är ett så kallat omvandlingsområde, alltså ett fritidshusområde där andelen permanentboende ökar mer och mer. Sådana områden blir allt vanligare.  

Samtidigt som området fick ett nytt VA-system drogs det ledningar genom området för framtida anslutning av halvöarna, Ådö och Smidö, som sticker ut i Mälaren några kilometer bort.

Många separata vatten- och avloppsanläggningar i området påverkade grundvattnet, dessutom orsakade de läckage till Mälaren. Allt detta minskades med det nya miljövänliga systemet.

Föll åt "fel" håll

Området var svårarbetat, framför allt på grund av topografin. Det föll helt enkelt åt "fel" håll vilket skulle innebära att man, enligt traditionella metoder, skulle behöva gräva ned avloppsrören mer än tio meter för att få självfall ned till befintliga avloppsledningar någon kilometer bort.  Detta skulle ha inneburit att inga boende skulle få tillgång till sina hus medan arbetet pågick.

Lättrycksteknik - dyrt men smidig

För att slippa dessa omfattande schaktarbeten byggde vi istället ett nytt avloppssystem med hjälp av så kallad lättrycksteknik (LTA-teknik — Lätt, Tryck, Avlopp).

LTA-tekniken går ut på att en mindre pump placeras ut i anslutning till varje fastighet. Pumpen trycker ut avloppsvattnet i det lokala ledningsnätet som i sin tur är anslutet till det kommunala spillvattensystemet.

Ett dyrt system med tanke på att varje hus ska ha en egen pump, men den enda möjliga lösningen om man ska bygga i ett svårtillgängligt område där det samtidigt bor människor. Alternativet är att var och en gräver sin egen brunn.

Mer komplicerat och tidskrävande

Trots att avloppsrören grävs ned på ett betydligt mindre djup än vad som är brukligt, innebär LTA-tekniken att ledningsarbetena ofta är mer komplicerade och tar längre tid än normalt.  

För varje rörlängd utförs 16 moment mot normalt tre eller fyra. Vi gräver, schaktar, lägger fiberduk, singlar, lägger dräneringsrör, singlar igen, lägger ny fiberduk, sandar och lägger ned värmeisolerad låda med speciell värmekabel. Dessutom svetsas så kallade 150 serviser, en till varje hus.

Fakta

Kategori
Energi och industri  

Projekt
Nytt VA-system  

Kund
Upplands Bro kommun  

Plats
Rättarboda, Upplands Bro kommun  

Färdigställt
2007-05-31  

Kontraktssumma
23,3 miljoner kronor  

Påldäck för dagvatten- och gasledningar i Hjorthagen

Behovet av bostäder i Stockholm är stort, nya bostadsområden skapas ständigt. Ett av dem är Hjorthagen.

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning. Här kan du läsa om våra tidigare projekt.

Ledningsgata, Botniabanen i Umeå, Svevia

När Botniabanans bro över Umeälv möter Umeå påverkas inte bara trafikmiljön utan även alla ledningar som ligger under mark.