Sanering Viadukt Söder

- Östersunds kommun

Föroreningar efter drivmedelsdepå i Östersund

Dieselförorening påträffades i de naturliga jordlagren ca 1-3 m ner i marken på platsen där en drivmedelsdepå tidigare funnits.

Sanering av bensen, alifater, aromater och PAH

Uppdraget innefattade sanering av ett område om 770 m2 inom Svevias anläggningsentreprenad Viadukt Söder, där en 130 m lång bro byggs över järnvägen intill Storsjö-strand.

I förfrågningsunderlaget fanns en notering om en mindre mängd föroreningar som uppskattades till cirka 30 kubikmeter. Inför byggstarten valde kommunen att själv gräva på det ställe där det, enligt de markundersökningar som gjorts innan byggstart, hade identifierats föroreningar. Grävningsarbetet avbröts i tidigt skede då omfattningen visade sig vara större än vad som tidigare uppskattats.

En inledande miljöteknisk markundersökning utfördes för att ta reda på utbredning inom arbetsområdet. Dieselförorening påträffades i de naturliga jordlagren ca 1-3 m ner i marken. I fyllnadsmassorna påträffades inslag av tjärhaltig takpapp. En drivmedelsdepå har tidigare funnits inom arbetsområdet och cisterner har stått upptravade längs järnvägsspåret. Det bedöms som troligt att föroreningarna på området härstammar från spill eller läckage från den historiska verksamheten.

Arbetet innebar utförande av miljöteknisk markundersökning, uppschaktning av förorenad jord samt transport och mottagning. Saneringen skedde i nära samarbete med Svevia anläggning och Östersunds kommun. Arbetet med brobygget återupptogs i april 2016.

Fakta

Referensobjekt
Mark- och industrisanering

Beställare
Östersunds kommun

Referens:
Madelene Jonsson, 010 - 505 48 71

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktsumma
3 miljoner kr

Förorening
Bensen, alifater, aromater och PAH

Mängd
Ca 1 500 ton

Projektorganisation
Arbetschef: Marie Eriksson
Platschef: Mathias Persson

Projekt färdigställt:
Februari 2016

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum. En verksamhet som lämnat föroreningar efter sig.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.