Projekt:
Sanering och miljökontroll

- Storsjö strand, Östersund

Lakvatten från gruvan i Kedträsk sanerades. Foto: Svevia

Väster om Östersund centrum planeras det för en ny stadsdel

Svevia sanerade marken från PAH, metaller, oljekolväten och cyanid

Sanering inför kommande nybyggnation

Väster om Östersund centrum, precis intill Storsjön planerar Östersunds kommun byggande av en ny stadsdel innehållande ca 800 lägenheter, caféer och mötesplatser för Östersunds invånare. Området är undersökt och förhöjda halter av PAH:er, arsenik och kvicksilver har uppmätts. Inom området har även klorerade lösningsmedel och cyanid påträffats.

Det förorenade området ligger inom ett större område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Storsjön utgör även dricksvattenreservoar med en vattentäkt belägen söder om det aktuella området.

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna. Utöver detta ingår även provtagning av grundvatten samt ytvatten i Storsjön för att se så föroreningar från saneringsområdet ej sprids till dessa recipienter.

Själva saneringen utförs som en schaktsanering. De förorenade massorna hanteras enligt de klassningar de fått vid tidigare undersökningar. Viss del av massorna körs till godkänd mottagare medan andra delar kan användas till återfyll.

Mellan saneringsområdet och Storsjön går en mindre väg som flitigt används att stadens invånare som promenadstråk. Detta gör att stor vikt läggs på säkerheten i form av förbipasserande tung trafik samt undvikande av spridning av förorening utanför saneringsområdet.

Fakta

Beställare
Östersunds kommun

Referens
Sebastian Karlsson
sebastian.karlsson@ostersond.se

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
16 900 000 SEK

Förorening
PAH, mealler, oljekolväten och cyanid

Mängd
30 000 m³

Projektorganisation
Platschef: Martin Asp
Miljökontroll: Linda Lundgren

Projekttid
Pågående

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sedan början av 1900-talet hade olika industriella verksamheter bedrivits på platsen.