Rivning byggnader, sanering mark och vatten

- Heliotropen, Malmö

Sedan början av 1900-talet hade olika industriella verksamheter bedrivits på platsen.

Bland annat tillverkning av tjärad takpapp samt tillverkning samt lagring av färg och bekämpningsmedel (fenoxisyror, dinoseb och insektsmedel).

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Uppdraget omfattade 5 byggnader, 4 markförlagda cisterner och 3 ovanjordscisterner. Under rivningen provtogs, analyserades och sorterades rivningsmassorna. Allt rivningsmaterial kom att klassas som förorenat av bekämpningsmedel.  

Föroreningar förekom även i marken och vattnet under byggnaderna, samt i anslutning till cisternerna.

De förorenade jordmassorna schaktades upp och omhändertogs och det förorenade vattnet renades med aktivt kol i en mobil vattenreningsanläggning.   


Mängder:
  • 8 000 ton förorenad betong
  • 2 000 ton förorenad jord  
  • 500 ton förorenat trä

Sanering av fabriksområde 2017-2018

År 2017 fick Svevia uppdraget att återigen utföra en sanering på fastigheten Heliotropen 6. Denna gång skulle ca 17 500 m³ jord schaktas inom det ca 19 000 m² stora fabriksområdet. Området ska sedan bebyggas med bostäder.

På fastigheten hade det mellan början av 1900-talet fram till år 1998 bedrivits verksamheter för bland annat tillverkning av takpapp och bekämpningsmedel. Verksamheterna hade gett upphov till föroreningar i mark och vatten i form av oljekolväten, PAH, dinoseb, fenoxisyror och DDT.

Området delades upp i schaktrutor och alla förorenade massor kördes till en godkänd mottagare. Renat vatten återinfiltrerades i största möjliga mån efter godkända kontrollprover. Efter avslutad sanering återfylldes schaktrutorna.

Eftersom saneringsområdet låg precis intill ett större bostadsområde ställdes höga krav på entreprenaden för att se till så ingen föroreningsspridning via exempelvis damning skedde.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Bayer AB

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Plats
Heliotropen, Malmö

Färdigställd
Etapp 1, augusti 2009
Etapp 2, juni 2018

Kontraktssumma
Etapp 1, 10 miljoner kronor
Etapp 2, 35 miljoner kronor

Förorening
Bekämpningsmedel (dinoseb och fenoxisyror), olja, PAH, asbest.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Markundersökning - Miljökontroll och undersökning av mark

Svevia har lång erfarenhet av sanering av förorenade områden och kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och markundersökning till sanering och myndighetskontakter.