Rivning byggnader, sanering mark och vatten

- Heliotropen, Malmö

Sedan början av 1900-talet hade olika industriella verksamheter bedrivits på platsen.

Bland annat tillverkning av tjärad takpapp samt tillverkning samt lagring av färg och bekämpningsmedel (fenoxisyror, dinoseb och insektsmedel).

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Uppdraget omfattade 5 byggnader, 4 markförlagda cisterner och 3 ovanjordscisterner. Under rivningen provtogs, analyserades och sorterades rivningsmassorna. Allt rivningsmaterial kom att klassas som förorenat av bekämpningsmedel.  

Föroreningar förekom även i marken och vattnet under byggnaderna, samt i anslutning till cisternerna.

De förorenade jordmassorna schaktades upp och omhändertogs och det förorenade vattnet renades med aktivt kol i en mobil vattenreningsanläggning.   

 
Mängder:
  • 8 000 ton förorenad betong
  • 2 000 ton förorenad jord  
  • 500 ton förorenat trä

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Bayer AB

Plats
Heliotropen, Malmö

Färdigställd
Augusti 2009

Kontraktssumma
10 miljoner kronor

Förorening
Bekämpningsmedel (dinoseb och fenoxisyror), olja, asbest.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sommaren 2010 utförde Svevia sanering inom SCA Östrand industriområde i Timrå kommun.