Sanering Nithammaren

- Eskilstuna

Förorenat område blev plats för nya bostäder

Vid fastigheten Nithammaren 8 i Eskilstuna har det sedan sekelskiftet 1800 - 1900 förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten.

Sanering av metaller, lösningsmedel och olja

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten. Verksamheterna startade vid sekelskiftet 1800-1900-talet då Volvo (f.d. Munktell) började tillverka väghyvlar. Svevia sanerade mark och vatten i området för att ge plats åt 400 nya bostäder.

Förutom tillverkning av väghyvlar har området även använts som lager och förråd. En järnväg har tidigare gått genom området och troligen använts för att frakta gods till och från fabriken. Efter Munktell avslutat sin verksamhet har andra aktörer fortsatt att vara aktiva på området. Bland annat har pulverlackering skett och stålrör, säkerhetsskåp samt mätutrustning tillverkats. Även skytteverksamhet och bilverkstad har förekommit. Längs med områdets norra långsida har ovanjordscisterner innehållande eldningsolja stått placerade. All verksamhet var avslutad år 2017.

Föroreningarna som påträffats på området bestod av metaller, PAH, olja samt lösningsmedel och härstammar från bland annat slagg, rivningsrester samt övrigt industriavfall. Saneringen utfördes som schaktsanering och totalt schaktades ca 77 000 ton förorenade massor. I saneringen ingick även transport, spontning, vattenrening samt mottagning av FA-massor.

Ett utmanande schaktningsarbete

På områdets östra del förekom en hotspot med klorerade lösningsmedel. På grund av den leriga jordarten spontades hotspoten in och schaktning skedde ner till ett djup av ca 5 m. Vid schaktning i hotspoten trängde vatten in i gropen med ett flöde på ca 10 m3/h, som sedan var tvungen att renas. Det förorenade vattnet pumpades upp från gropen till en vattenreningsutrustning bestående av sand- och patronfilter samt ett externt kolfilter. Det fanns flertalet utmaningar inom saneringen, bland annat saneringen av hotspoten då vattenflödet av det inträngande vattnet var så pass stort.

En annan stor utmaning var schaktning intill Eskilstunaån. På grund av närheten till ån kunde inte schaktning ske så djupt då risken för inträngning av vatten var för stor.

Efter avslutad sanering skall området bebyggas med ca 400 nya lägenheter.

Fakta

Beställare
Eskilstuna Kommunfastigheter

Referens:
Magnus Widing, magnus.widing@kfast.se

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktsumma
23, 5 MSEK

Förorening
Metaller, PAH, klorerade lösningsmedel, olja

Mängd
Jord: ca. 77 000 ton
Vatten: ca. 600 m3

Projektorganisation
Produktionschef: Jan Andersson
Bitr. Produktionschef: Pär Karlsson
Arbetsledare: Sofia Svensson

Projekt färdigställt:
September 2017

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum. En verksamhet som lämnat föroreningar efter sig.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.