Sanering av sågverk

- Lessebo

Vid Lessebo sågverk ska nu marken saneras. Foto: Oscar Sjölander

Säkerheten i fokus när Svevia sanerar Lessebo sågverk.

Samtidigt som Svevia sanerar det före detta sågverket från metaller, passerar tågtrafiken alldeles intill saneringsområdet. Ett arbete som ställer höga krav på säkerheten.

Lessebo sågverk renas från arsenik och metaller

Det före detta sågverket i Lessebo är beläget väster om Lessebo, i anslutning till sjön Öjen. På området har det sedan 1870-talet bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet. Under 2016 och 2017 har Svevia sanerat marken från de föroreningar som verksamheten lämnat efter sig.

Verksamheten i Lessebo bedrevs fram till 1978. På platsen utfördes impregnering både genom tryck (arsenikbaserade preparat) samt besprutning och doppning (pentaklorfenolbaserade preparat). Impregneringsverksamheten har gett upphov till omfattande arsenikföroreningar samt höga metallhalter.

Länsstyrelsen i Kronoberg har tilldelat området en riskklass 1 vilket innebär att föroreningarna potentiellt utgör en mycket stor risk för såväl miljön som för människors hälsa och därför bedömt att området är ett av de viktigaste i länet att åtgärda.

Saneringen utfördes mellan oktober 2016 - maj 2017 och omfattade schakt, sortering, krossning, transport för omhändertagande av förorenad jord samt återställande av marken. Även miljökontroll och omhändertagande av förorenat vatten ingick i saneringen.

Saneringsarbetet skedde alldeles intill ett järnvägsspår där tågtrafik dagligen passerade. Detta ställde särskilda krav på väl utvecklade säkerhetsrutiner och att personal på arbetsplatsen var extra uppmärksamma.

Arsenik, som påträffats i mycket höga halter, ansågs som den styrande föroreningen och åtgärdsmål hade satts med avseende på denna. Även höga halter av koppar, kadmium, zink och bly påträffades. Fältmätningar med XRF utfördes kontinuerligt för att klassificera massorna. Klassificeringen bestämde om massorna kunde användas till återfyllnad eller skulle skickas iväg för omhändertagande. Kompletterande prover skickades även in till laboratorium för analys.

Efter avslutad sanering hade halterna arsenik minskat kraftigt och åtgärdsmålen uppnåtts. Platsen kommer i framtiden att användas till industriändamål.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Sveriges geologiska undersökning

Utmaningar i projektet
Högt säkerhetsfokus då tågtrafik passerar alldeles intill saneringsområdet.

Plats
Lessebo

Projekttid
Okt 2016 - maj 2017

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
25 600 000 kronor

Mängd som saneras
52 000 ton

Läs om fler av Svevias projekt
Effektivt fältverktyg för miljökontroll vid Lessebo sågverk

Svevia sanerar marken vid Lessebo sågverk för att bereda plats åt ny industriverksamhet. För att utföra saneringen används det effektiva fältverktyget XRF.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Svevia behandlade förorenad jord på avfallsanläggningen Häringetorp i Växjö. Kommunen tog emot varierande mängd oljeförorenad jord till Häringetorp som behövde behandlas ner till KM.