Sanering av PCB-förorenad skolgård

- Malmö

Svevia har lång erfarenhet av att sanera förorenade områden.

Detta var mycket värdefullt vid saneringen av Annebergsskolans skolgård i Malmö.

Sanering av PCB-förorenad skolgård - precision och säkerhetstänkande

Skolgården runt Annebergsskolan var förorenad av PCB som spridit sig från gamla fönsterfogar och utfyllnadsmassor när skolan byggdes.

Sommaren 2010 upptäcktes föroreningarna och 2011 fick Svevia förtroendet att utföra saneringen.

Saneringsarbetet

Ytorna som skulle saneras var trånga och det fanns mängder av svåråtkomliga vinklar och vrår. Bortschaktning av förorenade jordmassor skulle utföras ända in mot skolbyggnadens väggar. För detta precisionsarbete användes små, smidiga maskiner och erfarna maskinförare.

Den största utmaningen under saneringen var den pågående skolverksamheten; arbetet måste anpassas för att påverka verkamheten i så liten utsträckning som möjligt. Eleverna behövde tillgång till utevistelse, och det var ett krav att barnen tryggt skulle kunna leka på skolgården under pågående sanering.

För att kunna säkerställa en trygg miljö för eleverna och personalen på skolan delades saneringen in i olika etapper. Varje etapp spärrades av, sanerades och återställdes helt innan nästa påbörjades. Strikta säkerhetsrutiner infördes också. Vid skymd sikt och inför backning inväntade maskinförarna klartecken från markpersonal, som bevakade att ingen människa fanns i närheten av maskinen.

För skoleleverna var det viktigt att så många träd som möjligt kunde skonas. I stället för att schakta runt träden valde Svevia att suga upp de förorenade massorna närmast rötterna. På så sätt kunde skolgårdens lummiga intryck bevaras.

Mängd förorenad jord

Schaktmassorna från skolgården klassades utifrån PCB-halt. Rena massor ersatte 10 874 ton icke-farligt avfall och 214 ton farligt avfall som fraktades bort.

Slutresultatet blev att mängden PCB minskade med 92 %. Resterande andel ligger kvar under träd och asfaltbelagda ytor och utgör ingen risk för de personer som vistas på skolgården.

Fakta om PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en kemikalie som förbjöds redan 1978, men på grund av att ämnet är så svårnedbrytbart så finns det fortfarande kvar i miljön. PCB är hormonstörande, cancerframkallande och lagras i kroppens fettvävnad. Kvinnor som har PCB i kroppen överför detta till sina barn vid graviditet och amning.

Fakta

Kategori 
Mark- och industrisanering  

Kund
Malmö Stad, Stadsfastigheter

Plats
Annebergsskolan, Malmö kommun

Projekttid
Mars 2011 — november 2011

Kontraktssumma
13,5 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

På området där det tidigare bedrevs impregneringsverksamhet beräknas två ton arsenik finnas kvar i marken.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.