Goda bakterier renar marken på Frösön

- Lugnviks industriområde, Östersund

 I Östersund lastade man under många år om flygbränsle.

Genom att tillföra naturliga jordbakterier direkt i marken, kan jorden biologiskt renas från föroreningar. Spillet förgiftade marken på området som nu saneras av Svevia.

Goda bakterier renar marken på Frösön

Vid Lugnviks industriområde lastades tidigare flygbränslet från järnvägsvagnar till tankbilar. Det förekom en del spill och resultatet blev att giftiga kolväten, bensen, förorenade marken.

Metoden som användes för att rena marken på Frösön från bensen går ut på att genom rör i marken tillsätta goda bakterier. För att komma fram till det optimala avståndet mellan de utplacerade rören genomfördes först en pilottest.

Genom rören tillsätts frystorkade bakterier som blandats ut i vatten tillsammans med näringsämnen. Under rätt förutsättningar förökar bakterierna sig och "äter upp" föroreningarna. För att snabba på processen tillsätts syre. Luften som sedan stiger upp genom jorden samlas upp och analyseras regelbundet. Vid saneringen i Frösön fick luften innehålla max 0,4 milligram kolväte för att jorden skulle klassas som ren.

Prover togs ungefär var fjortonde dag för att se hur snabbt jorden renats.

Uppdraget utfördes under ett års tid, mellan september 2010 och september 2011. Inför saneringsstarten togs platsspecifika saneringsmål fram, baserade på bland annat framtida markanvändning på platsen.

Processen övervakades digitalt bland annat genom att styra kompressorerna så att de sprutade in lagom mängd luft. Svevia utförde kontrollerna och mätte så att mängden bakterier dimensionerats rätt.

In-situ – sanering på plats

Saneringen på Frösön utfördes In-situ. Begreppet är latin, betyder "på plats" och används även inom andra områden. Inom marksanering betyder det helt enkelt att behandlingen sker direkt på den förorenade platsen. Det finns olika metoder beroende på vilken typ av förorening det handlar om och i vilken miljö den finns.

Den stora fördelen med In-situ-saneringar är att man inte behöver schakta eller transportera massorna till en jordreningsanläggning eller deponi. Det spar arbete, inga fyllnadsmassor behövs och transporter minimeras. Dessutom kan saneringen utföras även under befintliga byggnader och anläggningar.

Svevia har goda erfarenheter av metoden och har även sanerat bensinstationer i Haparanda och Gällivare med samma metod. En förutsättning för att metoden ska kunna användas framgångsrikt är markens sammansättning. Är det till exempel lerjord som inte är genomsläpplig så fungerar inte metoden.

Jämtlands flygflottilj, F4, lades ner år 2005, den var då Sveriges äldsta flygflottilj. Försvarsmakten hade ansvar för att undersöka och åtgärda marken och beställde uppdraget av Svevia.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Försvarsmakten

Mängd som sanerats
1000 ton

Kontraktsumma
1 100 000 kronor

Plats
Lugnviks industriområde, Frösön, Östersund

Projekttid
2010-2011

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.