Sanering av impregneringsplats

- Ramnäs, Surahammars kommun

På området där det tidigare bedrevs impregneringsverksamhet beräknas två ton arsenik finnas kvar i marken.

När saneringen är klar kommer området att kunna användas som naturmark utan risk för människors hälsa eller miljön.

Sanering av impregningeringsplats i Ramnäs, Surahammars kommun

Under perioden 1948-1963 bedrev Televerket impregnering av trästolpar i Ramnäs. Så kallade CCA-medel — metallsalter innehållande arsenik, koppar, krom och zink — användes som impregneringsmedel.

Totalt beräknar man att 200 ton träskyddsmedel har använts på platsen, och att ca två ton arsenik har lämnats kvar i marken efter impregneringsverksamheten.

Saneringsarbetet

Efterbehandlingen genomfördes i form av en schaktsanering med start hösten 2012 och avslutades under 2014. Totalt schaktades och sorterades ca 16 000 ton jordmassor under entreprenaden.

Arsenik var den förorening som var styrande för saneringsarbetet. Det förorenade området delades in i ett rutnät (10*10 m rutor), och varje ruta klassades beroende på hur höga halter av arsenik som fanns i jorden. Schaktning, transportlogistik och omhändertagande av massor styrdes av klassningen i rutnätet. En enkel behandling i form av siktning genomfördes på plats, och för att kunna göra detta på ett säkert sätt anlades en hanteringsyta med tät botten och uppsamling av lakvatten. På hanteringsytan siktades de grövre jordfraktionerna (sten och grovt grus) bort från de finare (silt, sand och fint grus). Detta för att föroreningarna koncentrerats till markens fina partiklar. Efter siktningen kunde de grova massorna återanvändas som fyllnadsmaterial på platsen, medan de finare jordmassorna omhändertogs på Svevias efterbehandlingsanläggning i Eskilstuna. Genom att utföra siktningen på plats minskas transporterna, samtidigt som behovet av jungfruliga fyllnadsmassor hålls nere.

Säkerhetsrutiner förhindrar spridning av föroreningar

Arsenik är en förorening som har mycket hög farlighet. Anpassad skyddsutrustning och särskilda säkerhetsrutiner tillämpades för att trygga människors hälsa och miljön. Arbetsområdet delades in i rena och förorenade zoner. Genom att rena fordon inte behöver köra i det förorenade området förhindras föroreningar från att spridas till omgivningarna.

Efter saneringen kan området användas som naturmark utan risk för människors hälsa eller miljön.

Den förorenade jorden behandlas i jordtvätt

De fina fraktionerna, som var kraftigt arsenikförorenade, behandlades på Svevias efterbehandlingsanläggning i Eskilstuna. Den behandlingsmetod som användes var jordtvätt. I jordtvätten blandas de förorenade massorna i vatten och utsätts för högt tryck som gör att föroreningarna skrubbas bort från partiklarna.

På grund av föroreningarnas mäktighet, framförallt med avseende på arsenik togs platsspecifika saneringsmål fram. Målen uppnåddes med hjälp av goda resultat i jordtvätten och totalt tvättades ca 14 500 ton av den förorenade jorden. Detta innebar att ca 90% av den förorenade jorden kunde återföras till platsen efter tvättning.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering  

Projekt
Sanering av industriområde  

Kund
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Plats
Ramnäs, Surahammars kommun

Kontraktssumma
10,4 miljoner kronor

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.