Sanering av fabriksområde

- Ivösjön, Bromölla

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Svevia sanerar mark när Bromölla växer

På uppdrag av Bromölla kommun sanerade Svevia marken vid Ivösjön i Bromölla.

Sanering vid Ivösjön

I Bromölla ligger ett fabriksområde mellan samhället och Ivösjön. Där tillverkades tidigare Ifö toalettstolar och annat toalettporslin. Området hade karaktären av en otillgänglig baksida - något som kommunen ville ändra på genom att ge Bromölla tätort möjlighet att växa och utvecklas mot Ivösjön.

Saneringsområdet var utfyllt med restprodukter från IFÖ-verkens porslinsproduktion samt restprodukter från tidigare gasverksproduktion. Verksamheterna som bedrivits på platsen har gett upphov till föroreningar i form av metaller och PAH.

Saneringen utfördes som en schaktsanering där stora mängder förorenad jord kördes från platsen och rena massor användes till återfyllnad. Förorenat vatten som uppstod renades i en mobil vattenreningsutrustning som stod uppställd inom saneringsområdet. I den sista etappen av projektet utfördes miljökontrollen, på uppdrag av beställaren, av Svevia.

Utöver saneringen har nyanläggning av VA, gata, belysning och grönytor samt övertäckning och byggande av erosionsskydd ingått i projektet.

Saneringen utfördes som en samverkansentreprenad där tät dialog och samarbete skedde med beställaren. Saneringen var komplex och det täta samarbetet med Bromölla kommun gjorde att projektet flöt på i bra takt.

På området planerades bland annat ett nytt bostadsområde, ett idrottsområde och en evenemangshall.

Fakta

Kategori
Marksanering 

Projekt
Sanering av fabriksområde

Entreprenadutförande
Samverkansentreprenad

Kund
Bromölla kommun

Plats
Ivösjön, Bromölla

Kontraktssumma
115 miljoner kronor

Projekttid
2013 - 2016

Markundersökning - Miljökontroll och undersökning av mark

Svevia har lång erfarenhet av sanering av förorenade områden och kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och markundersökning till sanering och myndighetskontakter.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.