Sanering f.d. impregner­ingsanläggning

- Grimstorp, Nässjö

Under mer än 40 år behandlades telefonstolpar och järnvägssliprar i ett mobilt verk på impregneringsanläggningen i Grimstorp.

Både kreosotolja och CCA-medel användes som träskyddsmedel.

Sanering f.d. impregneringsanläggning i Grimstorp, Nässjö

Anläggningen lades ned under slutet av 1960-talet och efter nedläggningen hittades mycket höga halter av både arsenik och PAH på platsen.

Föroreningarna från den f.d. impregneringsverksamheten transporterades ut från området till Lillesjön, som utgör recipient för grund- och ytvattnet. Halterna i Lillesjön visade sig vid provtagningar vara betydligt högre än vad som är normalt i området.

Saneringsarbetet

Efterbehandlingen genomfördes i etapper med start oktober 2011. Projektet färdigställdes under december 2013 efter att totalt 100 000 m3 jord schaktats och körts bort för omhändertagande.

Det förorenade området inordnades i ett rutnät och klassades efter provtagning beroende på hur höga halter av föroreningarna som fanns i jorden. Schaktning, transportlogistik och omhändertagande av massor styrdes av klassningen i rutnätet. Efter de förorenade jordmassorna hade schaktats bort provtogs schaktbotten i varje ruta för att säkerställa att återfyllning kunde göras.

Under vatten

Stora delar av de förorenade jordmassorna låg under vatten, och för att kunna komma åt dessa massor var grundvattennivån först tvungen att sänkas. Då både kreosotolja och CCA-medel innehåller vattenlösliga ämnen, så var allt vatten som pumpats upp i behov av rening.

Mobil vattenrening

Ca 135 000 m3 vatten renades, varpå hög kapacitet på reningsanläggningen krävdes. I Grimstorp användes en mobil vattenreningsanläggning som renar vattnet i flera olika steg.

Partikelbundna föroreningar avskiljs genom flockning, och därefter används en serie filter som anpassas efter de föroreningar som finns i vattnet.

Tre platsbyggda dammar byggdes för att lagra vatten före och efter rening. Det renade vattnet provtogs och analyseras innan det släpptes ut till Lillesjön.

Området delades in i rena och förorenade zoner. Genom att förorenade fordon inte behöver köra i det rena området förhindras föroreningar från att spridas till omgivningarna.

Ren miljö

Målet för saneringen var att läckaget av föroreningar från området till Lillesjön inte skall orsaka några störningar för miljön eller friluftslivet i området. Efter utförd sanering är tanken att området ska kunna användas som naturmark utan risk för människors hälsa eller miljön.

Fakta

Referensobjekt
Mark- och industrisanering

Kund
Nässjö kommun

Plats
Grimstorp, Nässjö kommun

Projekttid
Oktober 2011–november 2012

Kontraktssumma
99 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

På området där det tidigare bedrevs impregneringsverksamhet beräknas två ton arsenik finnas kvar i marken.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.